Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-10-31

Kommunfullmäktige i korthet den 26 oktober 2016

Nedan följer ett urval av Kommunfullmäktiges beslut från sammanträdet den 26 oktober 2016.

Revisorernas utlåtande över delårsrapport augusti 2016
Kommunens revisorer har i enlighet med kommunallagen och god revisionssed översiktligt granskat Vänersborgs kommuns delårsrapport per 2016-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till granskning av en årsredovisning. Revisorernas uppgift är att bedöma om resultatet i delårsrapporten är rättvisande och är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Bedömning ska även göras av om det är troligt att ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut och om styrningen är tillräcklig. PwC har på revisionens uppdrag granskat delårsrapporten per 31 augusti 2016.

Kommunfullmäktige noterar revisorernas utlåtande och lägger detsamma till handlingarna.

Fastställande av delårsrapport inklusive koncernrapport augusti 2016
Ekonomikontoret har sammanställt en delårsrapport till och med augusti 2016. Den innehåller en övergripande målavstämning, en finansiell analys och nämndernas delårsrapporter. Delårsrapporten innehåller också information om bolagen i koncernen.

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport och koncernrapport augusti 2016.

Årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2015
Enligt av Kommunfullmäktige 1994-10-25, § 115, antagen företagspolicy, punkten 5 c), ska de kommunala bolagens årsredovisningshandlingar överlämnas till Kommunfullmäktige för kännedom.

Det noteras att Kommunstyrelsen har överlämnat följande årsredovisningshandlingar:

1. Vattenpalatset Vänerparken AB (Dnr KS 2016/91)

2. Fastighets AB Vänersborg (Dnr KS 2016/92)

3. AB Vänersborgsbostäder (Dnr KS 2016/93)

4. Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB (Dnr KS 2016/88)

Årsredovisningshandlingarna redovisades för Kommunstyrelsen i samband med bolagsdagen 2016-04-06, § 63.

Kommunfullmäktige noterar informationen och lägger densamma till handlingarna.

Svar på motion om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018
Marie-Louise Bäckman (KD), Lena Eckerbom Wendel (M) och Tove af Geijerstam (L) har lämnat in en motion som kom in till kommunen 2016-06-21. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige skulle besluta att Vänersborgs kommun från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-06-22, § 121, att remittera motionen till Kommunstyrelsen och Valnämnden.

Kommunfullmäktige bifaller motionens yrkande och beslutar att Vänersborgs kommun ska från och med kommunfullmäktigevalet år 2018 bestå av en valkrets. Motionen är därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del.

Motion om att vidga uppdraget för kvarteret Läroverket
Dan Åberg (M) och Henrik Josten (M) har kommit in med en motion daterad 2016-10-05. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige skulle besluta att vidga planeringen för kvarteret Läroverket med en ny samlingslokal som anpassas i byggnadsstil så den smälter in i kulturaxelns arkitektur. Dan Åberg (M) presenterade motionen. Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.

Motion om trygghetsboende i Vargön
Morgan Larsson (VFP) har kommit in med en motion daterad 2016-10-25. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige skulle besluta ”att omvandla Runnarebo servicehus, samtliga lägenheter från servicehus, till trygghetsboende.” Morgan Larsson (VFP) presenterade motionen. Kommunfullmäktige
beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se