Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-11-23

Kommunfullmäktige i korthet 23 november 2016

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 november 2016. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund vill ändra sina taxor och har skickat ett förslag till medlemskommunerna. KF sa ja till de nya taxorna, som gäller för år 2017.

2.
I Vänersborg finns regler för hur man får använda allmän plats, exempelvis Torget, och vad det ska kosta. Dessa regler har reviderats
för att även inkludera food-trucks och hur man ska ställa sig till
uteserveringar på vintern. KF sa ja till förslaget från Samhällsbyggnadsnämnden. De reviderade dokumenten heter ”Avgifter
markupplåtelse av offentlig plats i Vänersborgs kommun” samt
”Torghandelsstadgan”.

3.
På Holmängen ska en helt ny stadsdel växa fram. Företaget
Bovieran vill bygga boende för 55 plussare, där husen ligger runt en inglasad, tempererad vinterträdgård och vill därför köpa Gärdet 1. KF beslutade att sälja tomten för 7,4 Mkr.

4.
Enligt de regler som finns har partierna lämnat in redovisningar av partistödet för 2015. KF noterade informationen.

5.
Enligt kommunallagen ska KF varje år besluta om utbetalning av partistöd. Det består av två delar, ett grundstöd och ett mandatstöd. KF sa
ja till att betala ut nästa års partistöd om totalt 1,43 Mkr. Mest får
Socialdemokraterna med 327 040 kr och minst får Kristdemokraterna och
Välfärdspartiet med vardera 85 120 kr.

6.
Överförmyndarnämnden har redovisat att antalet ärenden rörande ensamkommande barn ökade dramatiskt under 2015. Detta medförde behov av nyrekrytering av visstidsanställd personal. Därför begärde nämnden ett tilläggsanslag om 1,2 Mkr, något som KF avslog.

7.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har lämnat årsredovisning
och verksamhetsberättelse för 2015. KF godkände den och beviljade
ansvarsfrihet.

8.
Fyrbodals Kommunalförbund har överlämnat delårsrapport för första halvåret. KF noterade informationen.

9.
Adam Frändelid (V) har motionerat om att utreda en flytt av
Trollhättan/Vänersborgs flygplats till Såtenäs. Flera remissinstanser, bland andra F7 och Uddevalla kommun, har varit negativa. Därför avslog KF motionen.

10.
Stefan Kärvling (V) har motionerat om skötsel av badplatsen i Väne Ryr. Vänersborgs kommun skötte badplatsen fram till år 2014. Sedan
avslutades skötseln med motiveringen att den ligger på privat mark. KF avslog motionen efter votering med siffrorna 37-13 (en stol var tom).

11.
Adam Frändelid (V) och Åsa Olin (V) har motionerat om fritt Wi-Fi på centrumnära platser. Eftersom det redan pågår diskussioner med såväl
Telia såväl som Forum Vänersborg i denna fråga avslog KF motionen.

12.
Stefan Kärvling (V) har motionerat om Tågstopp Brålanda. KF biföll motionen och konstaterade att frågan om tågstopp är en del av det arbete
som framöver behöver bedrivas på ett tydligare sätt för att visa att kommunen satsar på Brålanda.

13.
Anders Strand (SD) har motionerat om Nuntorpsskolans framtid. KF konstaterar att det sedan motionen lämnades in i oktober 2015 har
blivit klargjort att Vänersborgs kommun i första hand erbjuds att köpa
fastigheten. Det pågår bland annat en utredning som tittar över förutsättningarna att som ägare arrendera ut fastigheten till någon som driver verksamheten som tidigare. Utifrån detta biföll KF motionen.

16.
Lena Mjörnell har lämnat in ett medborgarförslag om att dubbelrikta den del av Residensgatan som ligger mellan Residenset och Torget. KF
beslutade att överlåta till Samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

17.
Jan Carlstein (L) har anhållit om att få sluta som nämndeman vid Tingsrätten i Vänersborg. KF utsåg Linn Milton (opolitisk) till hans
ersättare.

18.
Anna-Maria Gustafsson (S) har avsagt sig från sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Stiftelsen Bergagården. KF beslöt att nominera Dan Nyberg (S) till hennes ersättare.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se