Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-12-14

Kommunfullmäktige i korthet 14 dec 2016

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 14 december 2016. Ålderspresident Lutz Rininsland inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Mötet inleddes med utdelning av följande priser:
Kulturpriset gick till museichef Peter Johansson.
Kulturstipendiet gick till konsthögskolestudenten David Klasson.
Pedagogpriset gick till Tenggrenstorps förskola och Kumlienskolan.

2.
Kort information om kommunens nya dokument- och
ärendehanteringshanteringssystem.

3.
Fastighets AB Vänersborg vill köpa fastigheten Nunntorp 1:14, där det bedrivs naturbruksundervisning, av Västra Götalandsregionen för 38 Mkr.
Efter en flera timmar lång debatt beslutade KF om att återremittera ärendet. Det skedde efter votering där 21 ledamöter röstade för återremiss (det krävdes minst 17), vilket innebär att ärendet går tillbaka till Kommunstyrelsen.

4.
Välfärdspartiet redovisar hur de har använt partistödet för 2015. KF noterade informationen.

5.
Utbyggnaden av VA längs Vänerkusten fortsätter. KF beslutade att säga ja till etapp 8, vilket gäller södra Timmervik.

6.
Mer utbyggnad av VA längs Vänerkusten. KF beslutade att även säga ja till etapp 8, vilket gäller södra Dereviken.

7.
Kunskapsförbundet Väst har kommit in med delårsrapport till och med augusti 2016. KF noterade informationen.

8.
Ett extrainsatt ärende om Taxa markupplåtelse allmän plats. Det togs upp på förra mötet, men på grund av ett förargligt skrivfel var KF tvunget att ta om beslutet, nu med korrekt skrivning.

9.
Ett medborgarförslag har kommit in om att hålla sammanträden fria från starka dofter.
KF beslutade att överlåta till Kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

10.
Ett medborgarförslag har kommit in om att montera mobila negativa jonisatorer i kommunhusets inluftskanaler.
KF beslutade att överlåta till Samhällsbyggnadsförvaltningen att besluta i ärendet.

11.
Stefan Kärvling (V) m.fl. har motionerat om utredning kring kommunens allmänna badplatser.
Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

12.
Gunnar Lidell (M) begärde att Bo Carlsson (C) skulle bli entledigad från sitt uppdrag som förtroendevald i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Bakgrunden är att Carlsson inte beviljats ansvarsfrihet.
Ärendet hade kommit in för sent och kommer därför att avgöras vid ett senare tillfälle.

13.
Cecilia Skenhall (SD) har begärt att få sluta som ersättare i Miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Demokratiberedningen. Platserna är vakanta
tills vidare.

Rininsland avslutade med en uppmaning till kommundirektören att tacka
kommunens medarbetare för gott arbete under året som gått och önskade en God jul.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se