Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-02-22

Fullmäktige i korthet 22 februari 2017

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 22 februari 2017, vilket är det första mötet för året. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Vänersborgs kommun är initiativtagare till projektet Wargön
Innovation. Vid halvårsskiftet 2016 togs den rollen över av Innovatum. För att ta nästa steg i processen föreslår Innovatum att det byggs en testanläggning på platsen. Förslaget är att Fastighets AB Vänersborg uppför en byggnad på tomten för 24,8 Mkr. KF sa ja efter votering med rösterna 32-19.

2.
Holmängen är en helt ny stadsdel på väg att växa fram. Flera olika intressenter ska bygga bostäder. Nu vill företaget Götenehus AB köpa
tomten Utgården 1 för 2,27 Mkr. Tomten är på 5 505 kvadratmeter och tanken är att bygga flerbostadshus och radhus i form av bostadsrätter. KF godkände försäljningen.

3.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att 534 Mkr tillförs anslaget till kommunalekonomisk utjämning för Rätt till Komvux. Det ger bland annat elever rätt att läsa in särskild behörighet för högskola. För detta kompenseras Vänersborg med 2,081 Mkr. KF beslutade att utöka Kommunstyrelsens budgetram.

4.
Vänersborgs kommun har genom åren följt maxtaxan som anges i
socialtjänstlagen. Nu har riksdagen beslut om en höjning och därför sa också KF ja till att höja maxtaxorna för bland annat hemtjänst och särskilt boende. Detta skedde efter votering med siffrorna 43-8.

5.
Det drogförebyggande arbetet har förts över från Socialnämnden till Kommunstyrelsen. Därför sa KF ja till att ändra i dessa båda nämnders reglemente.

6.
KF upphävde beslutet från februari 2016 om ”Kriterier för bidrag till kulturföreningar och bygdegårdsföreningar” eftersom ansvaret för detta ligger hos Kultur- och fritidsnämnden.

7.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Närf, har kommit in med förslag till finanspolicy. KF godkände den, under förutsättning att övriga
medlemskommuner också gör det.

8.
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalandsregionen reglerar ansvaret för dessa frågor mellan regionen och kommunerna. Nu har ett nytt avtal arbetats fram. KF beslöt att ställa sig bakom det. Det nya avtalet gäller mellan 17-04-01 och 20-12-31.

9.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bl.a.
socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

10.
Anders Forsström (M) har i en motion föreslagit att Kommunstyrelsen, KS, ser över sitt arbetssätt så att även partier utan representation i KS ska kunna få sina budgetar beredda inför behandlingen i KF.
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en utredning och med hänvisning till den anser KF motionen besvarad och avslutad.

11.
Niklas Claesson (M) har i en motion föreslagit att utvärdera
kommunens engagemang som Fairtrade City. KF beslutade att återta ärendet från 07fdagordning.

12.
Lutz Rininsland (V) har motionerat om KS uppsiktsansvar över
Kunskapsförbundet Väst. KF biföll motionen. Information om Kunskapsförbundets verksamhet och förbundets viktiga beslut ska kunna förekomma på KS kallelse.

13.
Adam Frändelid (V) har i en motion föreslagit att utreda och
kartlägga barnomsorg under kväll, natt och helg. KF biföll motionen, vilket
innebär att Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att göra en utredning.

14.
Lennart Andersson har lämnat in med ett medborgarförslag om
gratis bussresor för pensionärer vid 65 års ålder. KF sa nej med hänvisning till tidigare avslag på motioner med samma förslag. Det skedde efter votering med 37-12. En avstod. En plats var tom. För ett år sedan införde också kommunen regler som gör det möjligt för 75-plussare att åka gratis även under rusningstid.

15.
Carl-Ewert Berg har lämnat in med ett medborgarförslag om hantering
av grovsopor i den norra kommundelen. KF biföll förslaget på så sätt att
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda frågan om bemannad insamling vid enstaka tillfällen. En ny bemannad återvinningscentral skulle kosta 11,2 Mkr i investering och det anses för dyrt.

16.
Ett nytt medborgarförslag om pulkabacke i Väne Ryr har lämnats in.

Förslaget lämnades för beslut till Samhällsbyggnadsnämnden.

17.
Ett nytt medborgarförslag om utomhusgym i Frändefors har lämnats in.

Förslaget lämnades för beslut till Samhällsbyggnadsnämnden.

18.
Ett nytt medborgarförslag om en hundrastgård i närheten av
utegymmet i Björkåsparken har lämnats in.

Förslaget lämnades för beslut till Samhällsbyggnadsnämnden.

19.
Ett nytt medborgarförslag om öppettider på Timjan för ungdomar 20-25 år har lämnats in.

Förslaget lämnades för beslut till Kultur- och fritidsnämnden.

20.
Ny motion från Kurt Karlsson (SD) om att göra Vänersborg känt som pensionärernas stad.

Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

21.
Ny motion från Kurt Karlsson (SD) om att instifta en Pensionärernas dag.

Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen och Socialnämnden.

22.
Ny motion från Adam Frändelid (V) om utomhusgym vid Sportcentrum.

Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen, amhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

23.
Ann-Christine Wollny (V) avsade sig uppdraget som ersättare i KF.

24.
Birgitta Persson (S) avsade sig uppdragen som ersättare i KS, ledamot i Personal- och förhandlingsutskottet och som ersättare i
Bolagsstyrelsen Brålanda biogas. Ny ersättare i KS blir Elisabeth Bohlin. Ny ersättare i Biogas Brålanda blir Anneli Guilotte.

25.
Christina Ekstrand (MP) avsade sig platsen i Demokratiberedningen. Platsen blir vakant tills vidare.

26.
Anna Rudebou Svedung (M) avsade sig uppdragen som ersättare i KS och ledamot i KF. Ny ersättare i KS blir Jeanette Dahlbom (M).

27.
Ett nytt medborgarförslag om parkeringsplatser för funktionshindrade utanför Vänersborgs museum har lämnats in.

Förslaget skickades på remiss till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

28.
Anders Strand (SD) avsade sig uppdraget som ersättare  Kunskapsförbundet Väst. Ny ersättare blir Cecilia Skenhall (SD).

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se