Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-03-29

Fullmäktige i korthet 29 mars 2017

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 29 mars 2017. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Mötet hölls i festsalen i Folkets Hus och ordföranden drog därför en del praktisk information.

2.
I bokslutet ska nämnderna redovisa investeringsprojekt som inte har utförts och föreslå vilka av dessa som ska överföras till innevarande års budget. Samhällsbyggnadsnämnden har ett antal sådana projekt och därför beslutade KF att revidera den nämndens investerings- och exploateringsbudget för åren 2017-2021.

Det betyder bland annat att Vänersvallen Syd får konstgräs i år och att lokalerna på Idrottsgatan 7 börjar rustas upp så att högstadieelever kan
flytta in till höstterminen.

3.
Under 2016 upphandlade kommunen ett nytt ärendehanteringssystem. Allt blev dock inte klart under 2016. KF beslutade att skjuta till 500 000 kr extra för projektet under detta år.

4.
KF antog en detaljplan för fastigheten Misteln 22. Längs Edsgatan, några meter norrut från Torget, kan det bli ett bostadshus på 5-6 våningar. På gården blir det möjligt att bygga ett mindre hus i två våningar. Totalt kan det bli 35-40 lägenheter i de båda husen.

5.
KF antog en detaljplan för del av kvarteret Haren. Planen gör det möjligt att bygga två hus med totalt 80 lägenheter på tomten mitt emot gamla lasarettet.

6.
KF antog en detaljplan för Norra Nabbensberg. I området runt herrgården från 1700-talet planeras för 75 lägenheter i flerbostadshus och radhus.

7.
Gunnar Lidell (M) har begärt att Bo Carlsson (C) ska entledigas från
uppdraget som ledamot i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Närf.
Bakgrunden är att Carlsson vid KF:s sammanträde i juni 2016 inte beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. KF:s beslut blev att entlediga Carlsson efter en votering med siffrorna 26-23. Två ledamöter avstod.

8.
Adam Frändelid (V) har i en motion föreslagit att kommunen utreder förutsättningarna för att sända KF:s sammanträden via webb-TV. KF sa
nej med tanke på osäkerheten kring sessionssalen och var KF:s sammanträden ska hållas framöver. KF gav Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Regionfullmäktige planera den kommande sessionssalens utformning för både webb-TV och radio och därmed ansågs motionen besvarad.
Detta skedde efter votering med rösterna 28-22. En ledamot avstod.

9.
Adam Frändelid (V) har i en motion föreslagit att kommungränsen mot Trollhättan korrigeras. KF sa nej, dels med hänvisning att Kammarkollegiet redan 2015 avslog en ansökan om att justera gränsen, dels för att Trollhättan inte är positivt inställd.

10.
Ola Wesley (SD) har i en motion föreslagit att Björkås park kompletteras med belysning på lämpliga ställen. KF avslog motionen. Det kan dock bli belysning i alla fall eftersom en grupp redan ser över frågan. Även här blev det votering och siffrorna blev 40-9.
Två avstod.

11.
Ola Wesley (SD) har i en motion föreslagit att ta fram regelverk på miniminivå för fri- och lekytor för de kommunala förskolorna. KF avslog motionen. Berörda förvaltningar konstaterar dock att det vore önskvärt
med riktlinjer (som liknas vid en rekommendation) i frågan, men tycker inte att det behövs ett regelverk (som är betydligt striktare).

12.
Carl-Ewert Berg har i ett medborgarförslag föreslagit att utreda möjligheten att få mat lagad i respektive brukares hem. KF avslog
förslaget.

13.
Eva Lindgren (V) utsågs till ny ersättare i Kommunfullmäktige efter Ann-Christine Wollny (V).

14.
Irma Fredriksson (M) utsågs till ny ledamot i Kommunfullmäktige efter Anna Rudebou Svedung (M). Christer Thobiasson (M) utsågs därmed som ny ersättare. Thobiasson replikerar dock att han har lämnat politiken och inte längre är medlem i partiet.

15.
Daniel Bengtsson (L) avsade sig från sitt uppdrag som ersättare i KF.

15.
Inger Jansson har lämnat in med ett medborgarförslag om gratis
bussresor för alla pensionärer. Frågan lämnades till Kommunstyrelsen för avgörande.

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se