Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-04-26

Fullmäktige i korthet 17-04-26

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 26 april 2017. Mötet hölls i aulan i Dalboskolan. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Revisionsberättelse och granskning av årsredovisning för 2016. Revisorerna tycker att nämnderna och bolagen har skött sig bra. KF beslutade att bevilja alla berörda ansvarsfrihet.

2.
Ekonomikontoret har gjort ett förslag till årsredovisning för 2016. KF godkände både den och bokslutet. Många verksamheter var hårt ansträngda och ställdes inför många utmaningar, men har klarat detta bra och fick från talarstolen beröm från företrädare för flera partier.

3.
Ekonomikontoret har ställt samman nämndernas verksamhetsberättelser för 2015. KF noterade informationen som lämnades i nämndernas berättelser.

4.
KF godkände årsredovisningen för 2016 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund och beviljade förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

5.
KF godkände årsredovisningen för 2016 för Kunskapsförbundet Väst och beviljade förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

6.
Det har varit bekymmer med inomhusklimatet i kommunhuset. Därför beslutade KF att tillföra samhällsbyggnadsnämnden 50 Mkr för att
renovera byggnaden.

7.
Behovet av bostäder till nyanlända är stort och äldre bor kvar längre hemma. Det är några av slutsatserna i socialnämndens boendeplan 2017-2019, som KF godkände.
Planen ska genomföras i den takt de ekonomiska förutsättningarna medger.

8.
KF beslutar att införa verksamhetsområde för vatten och spillvatten på Skaven/Öxnered.

9.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bl a socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

10.
Redovisning av inkomna, men ännu inte avgjorda, motioner.

11.
Redovisning av inkomna, samt inkomna och avgjorda, medborgarförslag.

12.
Ola Wesley (SD) har i motion förslagit att införa förberedelseskola på prov i kommunen. KF avslog motionen. Bedömningen är att undervisningen för nyanlända styrs av lagar och att dessa inte kan ändras på lokal nivå.

13.
Adam Frändelid (V) har i motion förslagit att utreda förutsättningarna för ytterligare en konstgräsplan inom centralorten. KF beslutade att utredningen ska redovisas senast i juni 2018.

14.
Motion från Adam Frändelid (V) om utomhusgym vid skidstugan i Vänersborg.
Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

15.
Piotr Gabys (M) utsågs till ersättare i KF efter Christer Thobiasson (M).

16.
Gunnar Henriksson (L) utsågs till ny ersättare i KF efter Daniel Bengtsson (L).

17.
Hampus Lundh (MP) utsågs till ny ledning i Demokratiberedningen efter Christina Ekstrand (MP).

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se