Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-05-23

Fullmäktige i korthet 17-05-23

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 maj 2017. Mötet hölls festsalen i folkets hus. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Personalekonomen Maja Dahl informerade om den
Personalekonomiska redovisningen – hälsobokslut för 2016. KF fick bland annat reda på följande fakta:

  • Den 1 november förra året var antalet anställda i kommunen 3 479,
    en ökning med 311 jämfört med året innan.
  • 78 % är kvinnor.
  • 87 % har fast jobb (tillsvidareanställning)
  • 1 019 medarbetare  hade inte en enda sjukdag
  • Medellönen var 28 269 kr/månad
  • Medelåldern var 45 år

KF fastställde redovisningen.

2.
I januari 2013 beslöt KF att det hösten 2014 skulle öppnas en grundskola årskurs 1-3 på försök i tre år i Väne-Ryr. För att skolverksamhet
skulle få bedrivas från och med höstterminen 2017, bestämde KF att det krävdes ett elevunderlag om totalt minst 15 elever.

Eftersom antalet elever ser ut att landa på ett lägre antal elever diskuterade KF vad som skulle hända med skolan i Väne-Ryr.

Med röstsiffrorna 30-21 beslutade KF att prövotiden för skolan förlängs till år 2019.

3.
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg.

Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel
1177 Vårdguiden och Journal via nätet.

När verksamheten nu breddas för att även omfatta kommunerna sa KF ja till att Vänersborgs kommun köper aktier till ett värde av 42 500 kronor.

4.
Den nuvarande översiktsplanen, ÖP 2006, har några år på nacken och behöver omarbetas. KF noterade att arbetet med en ny ÖP pågår och
att den enligt prognos ska behandlas i KF i december i år.

5.
KF antog en Strategi mot våldsbejakande extremism och
extremt våld.

6.
Bo Carlsson (C) och Bengt Larsson (S) har motionerat om att
Vänersborgs kommun ska öka tillsynen över kosttillskott samt utreda möjligheten att införa ett förbud mot saluförande av produkten Craze inom kommunen.

Lagen tillåter inte att en kommun förbjuder ett visst preparat. Tillverkaren av Craze har dessutom meddelat att tillverkningen har upphört.
Därför säger KF nej till den delen av motionen.

I övrigt har Miljö- och hälsoskyddsnämnden sagt att det finns ett behov av mer tillsyn av kosttillskott. KF ansåg därför motionen besvarad i den delen.

7.
Per Sjödahl (MP) har motionerat om en ökad andel ekologisk mat i kommunal verksamhet. KF beslutade anse motionen besvarad med hänvisning till kommunens intention att, i enlighet med vad som uttalas i Miljöprogram 2030, successivt öka andelen ekologiska livsmedel.

Detta skedde efter votering med rösterna 36-15.

8.
Marika Isetorp (MP) har motionerat om utbildning av personal för att öka ekologisk och kravmärkt mat till för- och grundskolor. KF avslog motionen med röstsiffrorna 38-11 (2 avstod).

9.
Gunnar Lidell (M), Lena Eckerbom Wendel (M), Tove af
Geijerstam (L) och Marie-Louise Bäckman (KD) har i motionerat om att utreda konsortialavtalet i syfte att förtydliga och stärka direktionens ställning, där ett krav är alternerande ordförandeskap mellan ägarkommunerna, och att utreda konsekvenserna av ett utträde ur Kunskapsförbundet Väst. KF avslog motionen med röstsiffrorna 28-23.

10.
Morgan Larsson (VFP) har motionerat om att Runnarebo servicehus ska omvandlas till trygghetsboende. Med hänvisning till att Socialnämnden redan har fattat beslut om att ändra användningen av Runnarebo
beslutade KF att motionen ska anses besvarad med siffrorna 43-8.

11.
Ny motion från tre Vänsterpartister om rimliga villkor för
förtroendevalda i alla partier.
Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen.

12.
Nytt medborgarförslag från Åsa Jakobsson om fria busskort
för ungdomar under sommarlovet.
Förslaget skickades till Kommunstyrelsen.

13.
Gunnar Johansson (VFP) avsäger sig platsen som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Han ersätts av Bengt Rydholm (VFP).

14.
Efter Kenneth Perssons (S) bortgång har följande utsetts att
ta över hans uppdrag:

Mikael Andersson, ledamot i KF

Christina Mattelin, ersättare i KF

Kjell Nilsson, ersättare i Kunskapsförbundet Väst

Annika Larson Lindlöf, begravningsombud

Elisabeth Bohlin, Socialnämnden

15.
KF entledigade Monica Andersson (V) från uppdraget som ersättare i Socialnämnden, Hon ersätts av Inger Tolfes (V).

16.
Ny motion från Kurt Karlsson (SD) om inventering, översyn och utökning av grillplatser i alla delar av Vänersborgs kommun.

Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden.

17.
Ny motion från Cecilia Skenhall (SD) om att göra Vänersborgs gator säkrare.
Motionen skickades på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden.

18.
Ny motion från Cecilia Skenhall (SD) om högre kvalitet på skolmaten.
Motionen skickades på remiss till Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

19.
Ny motion från Ola Wesley (SD) om att utreda möjligheterna för ett parkeringshus i centrum.
Motionen skickades på remiss till Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se