Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-10-25

Kommunfullmäktige i korthet 2017-10-25

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 25 oktober 2017.

Mötet hölls i idrottshallen, Fyrkanten i Vargön. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1. KF noterar revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per 31 augusti 2017 och lägger detsamma till handlingarna.

2. KF fastställer delårsrapport inklusive koncernrapport augusti 2017. Kommunfullmäktige beslutar vidare att tillföra nämnderna tillfälliga, ej ramhöjande, tilläggsanslag i 2017 års budget:

  • Barn- och utbildningsnämnden tillförs 4 759 tkr avseende ökat elevantal.
  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 000 tkr avseende ökade kostnader inom arena/fritid.
  • Socialnämnden tillförs 2 000 tkr avseende ökade kostnader för nya vårdtunga fall.
  • Kommunstyrelsen beslutar för egen del.
  • Kommunstyrelsen förutsätter att de nämnder som prognostiserar underskott vidtar åtgärder för att komma i balans med budget.

3. KF beslutar att bevilja Barn- och utbildningsnämnden 117 000 kronor i tilläggsanslag för verksamheten lovskola för elever i åk 8-9 i budget 2017. Nämnden beviljas en ramökning om 234 000 kronor för det samma från och med budget 2018.

4. KF beslutar att avslå Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för 50 fler elever i budget 2017 med hänvisning till att tilläggsanslag beviljats i beslut om delårsrapport 2017.

5. KF ställer sig bakom tjänsteskrivelsen, 2017-08-25, och antar föreslagen ny förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund.

6. KF beslutar att återremittera reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst.

7. KF noterar informationen om årsredovisningar för de kommunala bolagen år 2016 och lägger densamma till handlingarna. De kommunala bolagen är Vattenpalatset Vänerparken AB, Fastighets AB Vänersborg, Vänersborgsbostäder och Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum AB.

8. KF noterar informationen som Socialnämnden överlämnat avseende ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för kvartal 2 år 2017.

9. KF noterar och lägger till handlingarna förteckningen över ingivna men inte slutbehandlade eller avslutade medborgarförslag samt medborgarförslag som beslutats sedan redovisningen våren 2017.

10. KF noterar redovisning av inkomna men icke avgjorda motioner, hösten 2017 och lägger densamma till handlingarna.

11. KF antar ny Detaljplan för del av Torpa 1:2 Kretsloppspark m.m.

12. KF ställer sig bakom Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, och beslutar medge AB Vänersborgsbostäder inköp av fastigheterna Penséen 6, 17, 18 och 21.

13. Stefan Larsson (S) är ny ersättare i Socialnämnden efter Jacob Ceder (S).

14. I Kultur- och Fritidsnämnden är Christer Lidström (S) ny ledamot efter Sara Johansson (S) och Hans-Peter Norén (S) ny ersättare efter Christer Lidström (S), båda till och med 2018-12-31.

15. Kommunfullmäktige lade Gunnar Lidells interpellation, till Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, om gång- och cykelväg efter Sikhallsvägen samt svaret till handlingarna.

16. KF remitterar Ola Wesleys (SD) motion om dialog inför beslut om sammanträdesdagar till kommunstyrelsen.

17. KF remitterar Marie-Louise Bäckmans (KD) motion om Ung omsorg - En guldkant på tillvaron för våra äldre till Socialnämnden och kommunstyrelsen.

18. KF beslutar att Adam Frändelids (V) motion ska anses besvarad med vad som anges i ”Program för fortsatt utveckling av Sportcentrum 2017-2027”, antaget av kultur- och fritidsnämnden om att det senast år 2027 ska finnas ett utegym i anslutning till Sportcentrum.

19. KF bifaller Ingvar Kleinerts medborgarförslag och konstaterar att samhällsbyggnadsnämnden kommer att anlägga de efterfrågade parkeringsplatserna för funktionshindrade utanför museet under hösten 2017. Medborgarförslaget är härmed besvarat och för fullmäktiges del avslutat.

20. KF avslår P-O Widjers medborgarförslag om att med ett förbud mot bland annat genomfartstrafik från Torget till rondellen utanför Resecentrum via Residensgatan, Sundsgatan och Hamngatan, förbättra såväl luft- som bullermiljön och öka trafiksäkerheten för dem som vistas eller bor i västra delen av stadskärnan.

21. KF beslutar att medborgarförslag av Ingvar Kleinert om utsmyckning av rondellen vid bensinstationen i Vargön överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

22. KF beslutar att medborgarförslag av Ingvar Kleinert om kommundelsnämnd i Vargön på försök, remitteras till kommunstyrelsen och att ärendet sen återkommer till KF för beslut.

23. I KF är Anneli Guilotte (S) ny ledamot efter Sara Johansson (S), samt Christin Slättmyr (S) ny ersättare efter Anneli Guilotte (S), båda till och med 2018-10-14.

24. Mondher Dachraoui (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

25. KF beslutar att lägga meddelandelistan till handlingarna.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se