Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-11-23

Kommunfullmäktige i korthet 17-11-22

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 22 november 2017. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus och leddes av ordförande Lars-Göran Ljunggren.

1.
Partierna har skriftligt redovisat hur de använde 2016 års partistöd. KF tog del av redovisningarna och noterade informationen.

2.
KF beslutade att betala ut partistöd för 2018. Partistödet består av ett grundstöd om 45 000 kr till varje parti och ett stöd som fördelas i förhållande till antal mandat. Det totala beloppet för partistöd nästa år blev närmare 1,5 Mkr.

3.
Det blir konstgräs på Hallevi redan 2018 i stället för 2020, som det ursprungligen var tänkt. KF beslutade därför att flytta 6 Mkr i investeringsmedel mellan dessa båda år.

4.
Kommunfullmäktige tog beslut om att höjd investeringsbudget om
500 000 kronor till kommunstyrelsen för år 2018, för upphandling av
administrativt stödsystem för allmänna val.

5.
Nästa år är det allmänna val. KF antog hur kommunen ska fördelas i valdistrikt. Detta ska sedan godkännas av länsstyrelsen.

6.
Det finns planer på att det ska byggas bostäder på tomten som ligger mitt emot gamla lasarettet. KF sa ja till att sälja Haren 2 och del av Haren 5 till Centrum Park i Vänersborg Ekonomisk förening för 4, 4 Mkr. Beslutet togs efter votering med siffrorna 48-1. En avstod och en plats var tom.

7.
Ärendet gällde den fortsatta utbyggnaden av VA, vatten och spillvatten, längs Vänerkusten fortsätter. KF beslutade att frågan om etapp 8 norra Timmervik skulle återremitteras. Det kommer alltså att komma avgöras av
KF vid ett senare tillfälle.

8.
KF antog en reviderad taxa för livsmedelslagen.

9.
KF antog reviderade taxor för miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och lag om foder och animaliska biprodukter.

10.
KF antog Reglemente med föreskrifter om styrelsens och nämndernas arbetsformer. Det utgår till stor del från ett underlag från SKL, Sveriges kommuner och landsting.

11.
KF antog också en revidering av kommunstyrelsens reglemente.

12.
KF antog en revidering av byggnadsnämndens reglemente.

13.
KF antog en revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.

14.
KF antog en revidering av barn- och fritidsnämndens reglemente.

15.
KF antog en revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente.

16.
KF antog en revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

17.
KF antog en revidering av socialnämndens reglemente.

18.
Anders Strand (SD) lämnade in en motion om halkskydd till
personer över 65 år.
KF beslutade att skicka den på remiss till Socialnämnden, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

19.
Ett medborgarförslag har lämnats in om att förse rondellen i Vargön med en älg, alternativt älgfamilj, i metall.
KF beslutade att överlåta till Samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

20.
Ett medborgarförslag har lämnats in om information om parkeringsplatser för funktionshindrade.
KF beslutade att överlåta till Samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

21.
Kurt Karlsson (SD) lämnade in en motion om att stoppa Neovision Vision (minken) från att ödelägga naturreservatet Nygårdsängen.
KF beslutade att skicka den på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

 

 

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se