Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-12-13

Kommunfullmäktige i korthet 2017-12-13

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 13 december 2017. Mötet hölls i Festsalen i Folkets Hus, Vänersborg. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

 1. KF beslutar att godkänna revideringen av ”Skolutredningen av de centrala grundskolorna” samt ”Utredning av den kommunala barnsomsorgen 1-5 år i Vänersborgs kommun” jämte ”Revidering av förskoleutredningen och skolutredningen 2017. De ska vara underlag för kommunens planering av förskolor och grundskolor.
 2. KF noterar Kunskapsförbundet Väst Delårsrapport januari-augusti 2017.
 3. KF beslutar att statens tillfälliga kommunbidrag för ensamkommande unga ska tillfalla Socialnämnden. Under förutsättning av riksdagens beslut om 2017 års höständringsbudget, ska kommunbidraget om 2 miljoner kronor för 2017 år och 1 miljon kronor för 2018 redovisas på socialförvaltningen.
 4. KF beslutar att utöka borgensramen för Vänersborgsbostäder och såsom för egen skuld ingå borgen för AB Vänersborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 647 000 000 kr, samt därpå löpande ränta och kostnader.
 5. KF beslutar att anta Biblioteksplan 2017-2020. Planen får genomföras i den takt som nämndernas respektive budget medger.
 6. KS godkänner utställningsredogörelsen och KF beslutar att anta redovisad Översiktsplan 2017 med alla dess bilagor.
 7. KF beslutar att fastställa förslag till ny taxa för sotning (enligt bilaga), att fastställa förslag till ny taxa för brandskyddskontroll (enligt bilaga), samt att upphäva sitt beslut från den 19 februari 2002, KF§ 5, då nuvarande taxa för sotning antogs.
 8. KF bereder kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tillfälle att svara på interpellationen om stundande budgetsamtal – nya utmaningar. KF beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna.
 9. KF entledigar Birgitta Persson (S) som avsäger sig uppdraget i barn- och utbildningsnämnden och ersätts av Christin Slättmyr (S).
 10. Birgitta Persson (S) utses till ny ersättare i socialnämnden efter Mondher Dachraoui (S).
 11. Fråga till Kommunstyrelsens ordförande – Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier – tidig information om vilka ärenden som är på väg att tas upp. KF beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna.
 12. Fråga till Kommunstyrelsens ordförande – Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier – tillgång till allmänna handlingar som diarieförs i våra förvaltningar. KF beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna.
 13. Fråga till Kommunstyrelsens ordförande – Västtrafikkort för skolungdomar under lovtider. KF beslutar att lägga frågan och svaret till handlingarna
 14. KF beslutar att lägga meddelandelista 2017 till handlingarna.
 15. Avtackningstal av kommunalråden, kommunfullmäktiges ordförande samt kanslichef till kommunsekreterare Maud Rudquist som nu går i pension.
 16. Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) tackar kommunsekreterare Kristin Lindblom, kanslichef Katrin Siverby, kommunalråden Marie Dahlin (S), Bo Carlsson (C) och Gunnar Lidell (M) samt Eva Johansson, Niklas Claesson (M) och kommundirektör Pascal Tshibanda för det gångna året.
 17. Kommunfullmäktiges ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) tackar samtliga närvarande för det gångna året och önskar god jul och gott nytt år. Han ber kommundirektör Pascal Tshibanda framföra ett stort tack till all personal för genomfört arbete det gångna året och önska dem god jul och gott nytt år.
 18. Lars-Göran Ljunggren (S) tackas för allt arbete under året och önskas en god jul av Anna-Karin Sandberg (MP) å kommunfullmäktiges vägnar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se