Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-01-31

Kommunfullmäktige i korthet 2018-01-31

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 31 januari 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Niklas Claesson inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar att kommunen ändrar det så kallade personalomkostnadstillägget. KF tog beslut om
att höja personalomkostnadspålägget, vilket innebär högre kostnader för
nämnderna och lägre kostnader för den centrala finansförvaltningen.
Förändringen påverkar endast kommunens interna budget och är ett nollsummespel för kommunen totalt.

2.
KF antog nya taxor för Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Närf.

3.
Kommunfullmäktige godkände ”Boendeplan för 2017-2019 med utblick mot 2024”, samt att denna ska utgöra underlag för kommunens planering
av särskilda boenden inom socialtjänsten. Socialnämnden har att genomföra planen i den takt som nämndens ekonomiska förutsättningar medger. Det fanns ett yrkande om återremiss, men planen gick igenom efter votering med siffrorna 37-12. 2 stolar stod tomma.

4. Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bland annat socialtjänstlagen. KF noterade informationen.

5. Personalen på Villagatan 41 i Brålanda (hemtjänsten) har fått ta emot ett arv från Erik Andersson för att användas för trivsel, fritidsaktiviteter och sammankomster. KF beslutade att ta emot arvet.

6. Adam Frändelid (V) har motionerat om ett utegym vid Skidstugan i Vänersborg. Svaret blev att det finns en handlingsplan för utegym och att det är en ambition att varje stadsdel ska ha ett sådant.

7. Kurt Karlsson (SD) har motionerat om inventering av grillplatser. KF avslog motionen med motiveringen att arbete med underhåll och
nyanläggande av grillplatser redan sker fortlöpande.

8. Åsa Olin, m.fl. (V) har motionerat om taltid mellan könen i KF. Hon föreslog att kommunen skulle registrera antalet inlägg samt mäter
talartiden i kommunfullmäktige för att se om talartiden skiljer sig åt mellan
könen. KF avslog motionen med motiveringen att det för tillfället inte finns
något effektivt sätt att mäta talartiden

9. Stefan Kärvling (V) har motionerat om skolpersonalens
arbetsbelastning och arbetsmiljö. Han framhåller att Vänersborgs kommun måste bli en attraktiv kommun för pedagoger att arbeta i. KF säger ja till att låta utreda detta och att det bör mynna ut i konkreta förslag.

10. Ett medborgarförslag har lämnats in om ”Cykelväg på
Rössebovägen”.
KF beslutade att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se