Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-03-28

Fullmäktige i korthet 2018-03-28

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 28 mars 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Niklas Claesson (M) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

 1. KF beslutade att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 35,3 mkr i tilläggsanslag avseende investeringar. Kommunfullmäktige noterar att samhällsbyggnadsnämnden kommer att återkomma med begäran om tilläggsanslag för investeringar i kommunhuset.
 2. KF beslutade att avsätta 750 000 kronor i investeringsbudget 2018 till kommunstyrelsen, till ett nytt E-handelssystem. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.
 3. KF beslutade att godkänna att Barn- och utbildningsnämnden tecknar avtal med extern hyresvärd för lokaler motsvarande fyra klassrum. KF beslutade även att avslå Barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för ökade kostnader för externt hyrda lokaler. Nämnden får hantera den ökade kostnaden inom ramen i budget 2018.
 4. KF beslutade att sälja Hässjan 2 till AB Vänersborgsbostäder för 9 638 400 kr under förutsättning att:
  1. Köpehandling tecknas inom tre månader.
  2. AB Vänersborgsbostäder står för samtliga övriga kostnader i samband med köpet inklusive kommunalt vatten- och avlopp.
  3. Köpehandlingar för kommunens del tecknas av mark- och exploateringsingenjören.
 5. KF antog Cykelplan Vänersborg.
 6. KF beslutade att godkänna att Barn- och utbildningsnämnden tecknar externa hyresavtal, med Hemsö Vårdfastigheter AB för Mariedals förskola och skola (före detta Habiliteringen).
 7. KF antog ett nytt reglemente för Överförmyndarnämnden och upphävde det nu gällande reglementet.
 8. KF återremitterade ett förslag på nytt reglemente för Valnämnden.
 9. KF utsåg Dan Nyberg (S) som ordförande i Socialnämnden till och med 2018-12-31.
 10. KF avslog medborgarförslaget om kommundelskontor på försök i Vargön.
 11. Dan Åberg (M) och Henrik Josten (M) har motionerat om att vidga uppdraget för kvarteret Läroverket. KF beslutade att bifalla motionen.
 12. Cecilia Skenhall (SD) har motionerat om högre kvalitet på skolmaten. KF avslog motionen.
 13. Cecilia Skenhall (SD) har motionerat om att göra Vänersborgs gator säkrare genom att alla smågator i Vänersborgs centrum ska asfalteras om och att alla övergångsställen ska målas vita. KF anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen.
 14. Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V) har motionerat om gällande bidrag avseende marknadsföring, evenemang och sponsring. KF beslutade att bifalla motionen.
 15. Dan Åberg (M) har lämnat in en motion om att prioritera vägar och järnvägar. KF beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen.
 16. Ola Wesley (SD) har lämnat in en motion om allmänhetens frågestund i fullmäktige. KF beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen.
 17. Lutz Rininsland (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Varför, mot alla odds? Det handlar om kommunens arbete med social inkludering. Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) svarade.
 18. Stefan Kärvling (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Konsekvenser av den sociala inkluderingspotten. Kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) svarade.
 19. KF entledigar Abdullahi Hassan Moalin (MP) som har avsagt sig uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och Socialnämnden.
 20. KF entledigar Cecilia Skenhall (SD) som har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kunskapsförbundet Väst.
 21. KF entledigar Ola Wesley (SD) som har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden. Lena Mjörnell (SD) utsågs till efterträdare.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se