Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-04-25

Kommunfullmäktige i korthet 18-04-25

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 25 april 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
KF godkände bokslut och årsredovisning för år 2017. Resultatet blev + 76 miljoner kronor. Under 2017 investerade kommunen för 215 miljoner kronor.

2.
KF beslutade om ansvarsfrihet för nämnder, styrelse och enskilda förtroendevalda i Vänersborgs kommun för förra året.

3.
Samtliga nämnder har lämnat in sina verksamhetsberättelser för 2017. KF noterade informationen.

4.
KF godkände Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds, Närf,
årsredovisning för verksamhetsår 2017 samt beviljar förbundsdirektionen i Närf ansvarsfrihet.

5.
KF godkände årsredovisningen för 2017 års förvaltning avseende Kunskapsförbundet Väst och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

6.
KF beslutade bevilja samhällsbyggnadsnämnden 42 Mkr i tilläggsanslag i investeringsbudget 2018 för ombyggnation av kommunhuset. Kostnaden för att bygga om kommunhuset beräknas till sammanlagt 68,3 Mkr

7.
Vänersborgs kommun har under flera år byggt ut VA-nätet längs den dalsländska Vänerkusten. När man närmade sig etapp 8, norra
Timmervik, ville ytterligare fastighetsägare ansluta sig. KF sa ja till detta
och utökade det så kallade verksamhetsområdet. Beslutet innebär också att en del fastighetsägare som inte vill ha kommunalt VA ansluts ändå.

Det skedde efter votering med röstsiffrorna 36-5. 9 ledamöter avstod från att rösta och en stol var tom.

8.
KF kommunfullmäktige ställde sig bakom Samverkansavtal
Naturbruksutbildning och uppmanar Kunskapsförbundet Väst att teckna avtalet med Västra Götalandsregionen.

9.
Rapportering av ej verkställda, gynnande beslut enligt bland annat socialtjänstlagen. Fullmäktige noterade informationen.

10.
Två gånger per år redovisas för KF de medborgarförslag som ännu inte är beredda. Så gjordes även vid detta sammanträde.

11.
Två gånger per år redovisas de motioner för KF som ännu inte är beredda. Så gjordes även vid detta sammanträde.

12.
Ola Wesley (SD) har motionerat om ett P-hus i centrum. En utredning visar att det bedöms finnas tillräckligt med parkeringsplatser i centrala Vänersborg. Därför avslog KF motionen.

13.
Anders Strand (SD) har motionerat om att polisanmäla åldersuppskrivna migranter som fått eller försökt få bidrag på falska grunder för brott mot bidragslagen. KF avslog motionen. Ett av argumenten var att motionens förslag äventyrar för skönsmässiga beslut som inte tar sikte mot rättssäker bedömning i det enskilda fallet och i förhållande till kommunens samtliga kommuninvånare, utan motionens riktmärke tar sikte mot en utpekad grupp.

14.
Ett medborgarförslag föreslår att kommunen anlägger en hundrastgård i närheten av utomhusgymmet i Björkås park.
Förslaget skickas till samhällsbyggnadsnämnden förbeslut i ärendet.

15.
Morgan Larsson (MBP) lämnade in en motion om äldreombudsman.
KF beslutade att skicka den på remiss till kommunstyrelsen och socialnämnden.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se