Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-05-23

Kommunfullmäktige i korthet 18-05-23

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 maj 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Före mötet berättade borgmästaren Paul M. Chabaesele från Vänersborgs partnerskapsort i Botswana och berättade om projekten som de båda kommunerna gemensamt bedriver.

1.
Ärendet utgick och tas upp vid sammanträdet i juni. Det handlade om en översyn av den politiska organisationen och av arvodesbestämmelserna för de förtroendevalda.

2.
Varje år sammanställs en personalekonomisk redovisning, som bland annat visar sysselsättningsgrad, personalomsättning och sjukfrånvaro för
anställda i kommunen. Den föredrogs i år av personalekonom Maja Dahl. Hon berättade bland annat att antalet anställda i kommunen vid årsskiftet var 3 599 personer och att 79 procent av dem var kvinnor. KF fastställde redovisningen, som också kallas hälsobokslut.

3.
Marie-Louise Bäckman (KD) har motionerat om att se över möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg Sverige AB för att skapa ökad
trivsel för äldre på kommunens boenden samt att öka intresset hos unga för vård- och omsorgsyrken. Lovvärda intentioner, konstaterade KF, men slog samtidigt fast att det saknas ekonomiska möjligheter. KF konstaterade också att kommunen vidtar redan åtgärder i syfte att långsiktigt tillgodose behovet av vård- och omsorgspersonal. Motionen ansågs därmed vara besvarad. Beslutet togs efter votering med siffrorna 29-19. 2 ledamöter avstod och 1 plats var tom.

4.
Ola Wesley (SD) har motionerat om att nämndsekreterarna ska ha dialog med varandra innan förslag läggs på sammanträdesdagar. KF ansåg att
kommunikation redan sker mellan nämndsekreterarna och att motionen därmed ansågs som besvarad.

5.
KF beslutade godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2017 års förvaltning avseende Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud, och beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.

6.
KF antog detaljplan för Norra Sanden och Fisktorget, med undantag för vissa delar av Fisktorget där stabiliteten behöver utredas ytterligare.

7.
Diverse byten av uppdrag, där bland annat Kent Javette utsågs till ny ledamot i Stiftelsen Bergagården efter den avgående ordföranden Dan
Nyberg.

8.
Kurt Karlsson (SD) lämnade in en motion om Svenska språket i
tal och skrift inom Vänersborgs kommuns förvaltning.
KF beslutade att skicka den på remiss till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se