Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-06-20

Fullmäktige i korthet 2018-06-20

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 20 juni 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Kommunfullmäktige inleddes med att samtliga partier anförde
tio minuter var om kommunens inriktningsmål.

1.
Kommunfullmäktige noterar information i delårsrapporten för
april 2018.

2.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för
2017 för Fyrbodals kommunalförbund och beviljar förbundsdirektionen för
Fyrbodals kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

3.
Kommunfullmäktige beslutar att omfördela 700 tkr i
Samhällsbyggnadsnämndens budget 2018 till anslagsbindningsnivån
nämnd/administration/gator och vägar/park/teknik och trafik. Budgeten
omfördelas med 450 tkr från anslagsbindningsnivån fastighetsenheten och 250 tkr
från anslagsbindningsnivån kostenhet och serviceenhet.

4.
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Socialnämnden, avdelningen Arbete, sysselsättning och integration, 2 521 tkr i
tilläggsanslag i budget 2018 för arbetet med extratjänster. Finansiering kan ske då motsvarande statsbidrag utbetalats till kommunen.

5.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansökan om utökat
borgensåtagande för Vänersborg Tennisklubb med SEK 1 100 000.

6.
Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att disponera
högst 5 Mkr för åtgärder som inte utan olägenhet kan uppskjutas till
fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet. Kommunstyrelsens utnyttjande av bemyndigandet ska redovisas till kommunfullmäktige och täckas i samband med redovisningen.

7.
Kommunfullmäktige godkänner överlåtelse av fastigheten Gärdet 2 till BoKlok Mark och Exploatering AB för en köpeskilling om 1 765 200 kr.

Godkännandet förutsätter:

A. att köpehandling tecknas inom tre månader från att beslutet
vunnit laga kraft

B. att BoKlok Mark och Exploatering AB står för samtliga
övriga kostnader

8.
Kommunfullmäktige godkänner hyresavtal för lokal vid Bruket 7, Mälderistvägen, Vargön.

Kommunstyrelsens ordförande kommer med kontrasignering av kommundirektören underteckna hyresavtal med Fastighets AB Vänersborg.

9.
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden och upphäver
valnämndens nu gällande reglemente.

10.
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om arvoden och andra
ersättningar till förtroendevalda, att gälla från och med 1 januari 2019.
Tidigare bestämmelser upphör därmed att gälla.

Kommunfullmäktige fastställer en ny politisk organisation
för Vänersborgs kommun från och med den 1 januari 2019.

11.
Kommunfullmäktige ställer sig bakom föreslagen stadgeändring
i Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

12.
Kommunfullmäktige avslår motionen om halkskydd till personer
över 65 år.

13.
Kommunstyrelsens ordförande besvarade interpellationen –
Vilka konsekvenser får riksdagens beslut för vår kommun?

14.
Avsägelse av Jonathan Axelsson (M) för uppdrag som ersättare
i kommunstyrelsen och i Vattenpalatset Vänerparken AB. I stället nomineras Henrik Harlitz (M) och Niklas Claesson (M).

15.
Avsägelse av Theresia Andersson (S) för uppdrag som
ordförande samt platsen som ledamot i Hunnebergs kungajakts- och viltmuseum. Föreslår Kent Javette (S) istället.

16.
Kommunfullmäktige utser enligt Liberalernas förslag Tove af
Geijerstam till ersättare till Fyrbodals kommunalförbund och ledamot i
Samarbetskommittén för Trollhättan och Vänersborg.

17.
Kommunfullmäktige lägger meddelandelistan 2018 till handlingarna.

Sammanträdet avslutades med att ordförande Lars-Göran Ljunggren tackade presidiet, mötesdeltagarna, kommundirektör samt personal för den här terminen och önskade alla en trevlig ledig sommar. Vice ordförande Niklas Claesson tackade ordföranden och önskade honom en trevlig sommar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se