Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-10-10

Fullmäktige i korthet 2018-10-10

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 10 oktober 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Lars-Göran Ljunggren inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Sammanträdet inleddes med en tyst stund för Orvar Carlsson (KD) som har gått bort.

2.
KF noterar informationen i delårsrapporten april 2018.

3.
KF beslutar att överföra 5000 tkr från samhällsbyggnadsnämnden, anslagsbindningsnivå fastighet, till kommunstyrelsens förfogandeanslag, i budget 2018.

4.
KF beslutar att ge socialnämnden ett tillfälligt budgettillskott på 27 mkr till Individ och familjeomsorg för 2018. Finansiering sker med 22 mkr genom att årets resultat budgeteras ner från 23,6 mkr till 1,6 mkr. Resterande 5 mkr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

5.
KF beslutar om yttrande över remiss gällande ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser enligt bilaga 2.

6.
KF noterar informationen och lägger redovisningen över ingivna men inte slutbehandlade eller avslutade motioner i handlingarna.

7.
KF noterar informationen och lägger redovisningen av medborgarförslag hösten år 2018 till handlingarna.

8.
KF beslutar att entlediga Jonathan Axelssons (M) som har gjort en avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, och lämnar till länsstyrelsen för ny sammanräkning.

9.
KF ger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tillfälle att besvara interpellation gällande långsiktig strategi för kommunens simhallar, och lägger svaret till handlingarna.

10.
KF ger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tillfälle att besvara interpellationen om ansvar vid dröjsmål att behandla en motion, och lägger svaret till handlingarna.

11.
KF ger kommunstyrelsens ordförande Marie Dahlin (S) tillfälle att besvara interpellationen – Hur styrs den här kommunen egentligen?, och lägger svaret till handlingarna.

12.
KF beslutar att remittera motionen: Vilken roll har ledamöterna i kommunstyrelsen? till kommunstyrelsen som fattar beslut i ärendet.

13.
KF beslutar att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att inom ett år besluta i ärendet medborgarförslag om integrerande odlingsmöjligheter.

14.
KF beslutar att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att inom ett år besluta i ärendet medborgarförslag om rastmöjligheter i Brålanda.

15.
KF lägger meddelandelistan till kommunfullmäktige 2018 till handlingarna.

16.
Meddelande om vakant plats i AB Vänersborgsbostäder, Carl-Evert Berg (KD) ersättare, Dalslands kanal AB Carl-Evert Berg (KD) ersättare, Kanal AB för Stora Lee Östen Carl-Evert Berg (KD) ersättare, Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd Carl-Evert Berg (KD) ersättare, Kunskapsförbundet Väst Gunnar Bäckman (KD), Vattenpalatset Vänerparken AB vice ordförande Gunnar Bäckman (KD), kommunfullmäktigeledamot är vakant, liksom ersättarplats i valberedningen.

KF beslutar om ersättarplatserna och noterar att det blir en vakant plats i kommunfullmäktige till och med 2018-10-14.

17.
KF beslutar att utse Magnus Kesselmark (V) till ny ledamot i
kommunfullmäktige till och med 2018-10-14, samt ny ersättare Pontus Gläntegård (V) i kommunfullmäktige till och med 2018-10-14.

18.
KF beslutar att utse Åsa Edvardsson (C) som ny ersättare i Hälsoskyddsnämnden till och med 31 december 2018.

19.
Presidiet tackade samtliga avgående ledamöter för deras arbete under den gångna mandatperioden. Ålderspresident Lutz Rininsland (V) tackade även presidiet för deras arbete under den gångna mandatperioden.

20.
Ordförande Lars-Göran Ljunggren (S) förklarar sammanträdet
avslutat.

21.
Niklas Claesson (M) och Anna-Karin Sandberg (MP) tackade
Lars-Göran Ljunggren (S) för hans långa engagemang samt arbete som ordförande under den här mandatperioden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se