Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-11-21

Fullmäktige i korthet 2018-11-21

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från Kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 24 oktober 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ålderspresident Lutz Rininsland (V) inledde med att hälsa det ”nya” fullmäktige välkommen och förrätta upprop.

Demonstranter lämnade en protestlista mot ett projekt inom socialförvaltningen till sekretariatet vid sammanträdets början.

1.
Ålderspresident Lutz Rininsland (V) hälsade välkommen och förrättade upprop.

2.
KF utsåg Dan Nyberg (S) och Ann-Britt Fröjd (S) till justerare av
protokollet.

3.
KF beslutade om ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
§ 39, valberedning till:

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från
varje parti med representation i KF. KF upphäver samtidigt beslutet från oktober. Beslutet justeras under mötet.

4.
KF utser ledamöter och ersättare till valberedningen under
mandatperioden 2018-2022 enligt nedan:

Ledamot

Ersättare

Göran Svensson (MBP)

Bengt Rydholm (MBP) 

Anna-Karin Sandberg (MP) 

Jesper Sjöberg Räftegård (MP) 

Gunnar Bäckman (KD)

Maria Nilsson (KD)

Jan Carlstein (L) 

Bibbi Aspmark Henriksson (L) 

Lutz Rininsland (V) 

James Bucci (V) 

Ola wesley (SD)

Anders Strand (SD)

Lena Eckerbom Wendel (M)

Gunnar Lidell (M)

Reidar Eriksson (S)

Elisabeth Bohlin (S)

Ingvar Håkansson (C)

Bo Carlsson (C)


5.
KF utser Reidar Eriksson (S) som ordförande och Lena Eckerbom
Wendel (M) som vice ordförande i valberedningen.

6.
KF beslutar att fastställa ny vatten- och avloppstaxa för år 2019. VA-taxan höjs med 2 % avseende brukningsavgiften och 5 % för anläggningsavgiften.

7.
KF antar avfallstaxan 2019 som innebär en total höjning med 8 % avseende brukningsavgifterna.
Votering innebar 40 mot 11 röster.

8.
KF beslutar om indexjustering av taxor inom miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar enligt Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV) och fastställer timtaxan från 1 januari 2019.

9.
KF antar reviderat revisionsreglemente. Tidigare reglemente upphör att gälla.

10.
KF antar reviderade regler för demokratiberedningen och
upphäver nu gällande regler för demokratiberedningen.
Votering innebar 27 mot 24 röster.

11.
KF antar ”Arkivregler” att gälla från och med 2019-01-01. KF upphäver samtidigt nu gällande ”Reglemente för kommunarkivet”.

Kommunstyrelsen antar ”Riktlinjer till arkivregler” under förutsättning att kommunfullmäktige antar ”Arkivregler”. Kommunstyrelsen upphäver samtidigt ”Vänersborgs kommuns Arkivhandbok”.

12.
KF noterar informationen om redovisning av partistöd 2017. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en digital blankett för en enhetlig redovisning av partistöd inför nästa års redovisning.

13.
KF beslutar att betala ut partistöd för 2019 enligt följande:

Centerpartiet 130 200 kr
Kristdemokraterna 109 275 kr
Liberalerna 109 275 kr
Medborgarpartiet 88 350 kr
Miljöpartiet de gröna 88 350 kr
Moderaterna 234 825 kr
Socialdemokraterna 339 450 kr
Sverigedemokraterna 234 825 kr
Vänsterpartiet 151 125 kr
Totalt 1 485 675 kr

Utbetalning av partistöd förutsätter att respektive parti lämnat in redovisning och granskningsrapport, som har behandlats av kommunfullmäktige.

14.
KF noterar informationen om Delårsrapport augusti 2018 för
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF).

15.
KF beslutar att motionen om att stoppa Neovision Vison från att ödelägga naturreservatet Nygårdsängen, ska anses vara besvarad med hänvisning till att det redan pågår åtgärder för att stävja minkens skadeverkningar inom Nygårdsängens naturreservat.

16.
KF avslår motionen om införande av äldreombudsman i
Vänersborgs kommun. Motionen är färdigbehandlad för KF:s del.

Votering innebar 38 mot 12 samt en ledamot som avstod från
att rösta.

17.
KF bifaller motionen om rimliga villkor för förtroendevalda
i alla partier.

18.
KF bifaller motionen om att prioritera vägar och järnvägar.
Voteringen innebar 29 mot 22 röster.

19.
KF noterar informationen om rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för andra kvartalet år 2018.

20.
KF beslutar att remittera motionen om att utreda besparing
av partistöd till kommunstyrelsen.

21.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan – Anser du
kommunens förtroendevalda omfattas av kommunens styrdokument för jämlikhetsplan och personalpolicy? Svaret läggs till handlingarna.

22.
KF beslutar att lägga Meddelandelista till kommunfullmäktige
till handlingarna.

23.
Ärendet Mål- och resursplan 2019-2021 samt nämndernas
budgetförslag 2019 brukar kallas kommunens budget. Den består av flera delar.

KF beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget: Följande ändringsyrkande föreslås avseende kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan 2019. Det var de sex partierna S, C, MP, M, KD och L som tillsammans lade budgeten och det hade 35 mandat bakom sig. Beslutet innebär bland annat:

  • KF fastställer oförändrad skattesats under 2019 till 22:21 per skattekrona.
  • KF fastställer vision, övergripande inriktningsmål och förväntade resultat.
  • KF fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
  • KF fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv till mål- och resursplan för 2019-2021.
  • För att täcka budgetering av löneavtal avsätts 62 mkr till kommunstyrelsens förfogande. I potten ingår kvarstående lönerevision från 2018.
  • KF beslutar om vilken nivå de olika verksamhetsområdenas budgetar ska vara för drift och projekt. Kommunstyrelsen ges delegation att, om det är nödvändigt, justera nivån.
  • Nämnderna ska återkomma med fördelad budget per verksamhet i samband med fastställande av verksamhetsplan 2019.
  • Begäran av nämnderna till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2019 som inte finns med i beslutat dokument, beviljas inte.
  • Eventuell långfristig upplåning kan göras inom ramen för fastställd balansbudget utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.

24.
Ålderspresidenten Lutz Rininsland avslutar sammanträdet.

….

Efter sammanträdet genomförde kommunfullmäktige val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress. Mer information kommer till de förtroendevalda via e-post efter räkningen i morgon torsdag 22 november.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se