Hoppa till innehåll

Publicerad 2018-12-19

Fullmäktige i korthet 18-12-19

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 19 december 2018. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus och började redan kl. 13. Ålderspresident Lutz Rininsland (V) inledde med att
hälsa fullmäktige välkommen till årets sista möte och förrättade upprop.

1.
Annalena Levin (C) valdes till ordförande för KF under
mandatperioden. Hon blev historisk som den första kvinnliga ordföranden i KF och möttes av applåder när hon tog över klubban.

2.
Dan Åberg (M) valdes till förste vice och Anneli Guilotte (S) till andre vice ordförande för KF.

3.
Val till övriga styrelser och nämnder. Tre personer utsågs
till kommunalråd:
Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Gunnar Lidell (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande
Bo Carlsson (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande

Följande personer valdes till nämndsordförande:
Samhällsbyggnadsnämnden: Anders Wiklund (MP)
Socialnämnden: Dan Nyberg (S)
Barn- och utbildningsnämnden: Mats Andersson (C)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Ann-Marie Jonasson (S)
Byggnadsnämnden: Bo Dahlberg (S)
Kultur- och fritidsnämnden: Hans Norén (S)
Valnämnden: Annika Larsson Lindlöf (S)
Överförmyndarnämnd: Madelaine Karlsson (S)

Övriga valda personer kommer att visas på vår hemsida inom kort.

4.
Kunskapsförbundet Västs delårsrapport per den 31 augusti
2018 överlämnades. KF noterade informationen.

5.
Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport per den 30 juni
överlämnades till KF som noterade informationen.

6.
KF beslutade att tilldela socialnämnden, avdelningen arbete,
sysselsättning och integration, 440 000 kronor i tilläggsanslag i budget 2018 för arbetet med ensamkommande unga asylsökande. Motsvarande statsbidrag har betalats ut till kommunen.

7.
KF antog Taxor 2019, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan gäller från och med 2019-01-01.

8.
KF antog en reviderad arbetsordning. Tidigare arbetsordning
upphör därmed att gälla.

9.
Ärendet utgår.

10.
Ärendet utgår.

11.
KF antog en reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst.

12.
Kurt Karlsson (SD) har motionerat om Svenska språket i tal
och skrift inom kommunens förvaltningar. Motionen avslogs med motiveringen att en policy är överflödig med tanke på den reglering som redan finns på området i språklagen.

13.
KF godkände att Vänersborgs kommun blir medlem i
föreningen ”Nationellt centrum för musiktalanger”.

14.
Marie Dahlin (S) avsäger sig alla sina politiska uppdrag med
omedelbar verkan.

15.
Maria Nilsson (KD) avsäger sig sin fullmäktigeplats.

16.
Den 21 november fattade KF beslut om avfallstaxa för 2019. I efterhand upptäcktes att ett belopp i taxan hade beräknats fel. Det felet rättades till genom ett nytt, korrekt beslut under dagens sammanträde.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se