Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-03-20

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2019-03-20

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 20 mars 2019. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa fullmäktige välkommen och passade på att gratta ledamöterna som fyllde jämnt.

1.
Mötet öppnades.

2.
Kurt Wahlgren (SD) och Ann-Helen Selander (M) utsågs till
justerare.

3.
Ordföranden berättade hur ledamöterna ska sitta under mötena denna mandatperiod. Nytt är att ledamöterna sitter ihop partivis.

4.
Vid fullmäktiges möte i december skedde val till styrelser
och nämnder. Sedan dess har vissa justeringar gjort och därför beslutade KF om rättelser av det tidigare beslutet.

5-13.
Diverse val och avsägelser till olika poster.

14.
I budgeten har det avsatts 28 Mkr för att bygga en ny
40x20-hall vid Sportcentrum. Eftersom det behövs fler omklädningsrum beräknas den bli 6 Mkr dyrare. KF beslutade därför att tilldela samhällsbyggnadsnämnden den summan i tilläggsbudget.

15.
KF antog en policy för IT-utveckling och digitalisering.

16.
KF fastställde förhållnings- och etiska regler för
förtroendevalda efter votering med siffrorna 35-16. Motförslaget gällde återremiss.

17.
KF antog regler för det kommunala pensionärsrådet. Rådets
regelverk blir nu mer likvärdigt det kommunala rådet för funktionshinder vars reglemente också har setts över.

18.
KF överförde ansvaret för kommunala rådet för
funktionshinderfrågor från socialnämnden till kommunstyrelsen. Samtidigt antog KF nya regler för rådet.

19.
KF antog yttrande över kollektivtrafikplan för Trollhättan och Vänersborg.
Samtidigt får kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över vissa saker när det gäller bus och tåg.

20.
KF beslutade att mötena under denna mandatperiod ska
annonseras i Vänersborgaren, TTELA och att information ska finnas på kommunens hemsida och sociala medier.

21.
Ett medborgarförslag har lämnats in om fria busskort för ungdomar under sommarlovet i kommunen.
Förslaget går till kommunstyrelsen för beslut.

22.
Ett medborgarförslag har lämnats in om fritidsgård för döva
ungdomar.
Förslaget går till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

23.
Motions från Lutz Rininsland (V) om det är bra att ta beslut
om budgeten i juni.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

24.
Motion från Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) om
att det är dags att direktsända KFs sammanträden på webben.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen och demokratiberedningen.

25.
Motion från representanter från M, KD och L om Hållbar
ekonomi.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

26.
Motion från Lena Mjörnell (SD) om att reglera hyreskostnader
vid intern uthyrning av lokaler och fastigheter.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

27.
Motion från Mathias Olsson (SD) om omklädningshytter i
”Badstad Vänersborg”.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

28.
Motion från Anders Strand (SD) om centrumnära ställplatser
för husbilar.
Motionen går på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

29.
Motion från Anders Strand (SD) om löneutbetalning den 25:e
till kommunens anställda.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

30.
Motion från Gunnar Lidell (M) om att upphäva vattenskyddsområde Elgärde.
Motionen går på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

36.
Motion från Torbjörn Moqvist (SD) om att anlägga
parkeringsplatser på Vallgatan 19-21.
Motionen går på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

37.
Medborgarförslag om att göra Mariedalskogen till en skolskog.
Förslaget går till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för beslut.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se