Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-04-24

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2019-04-24

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 24 april 2019. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa fullmäktige välkommen.

1.
Ordföranden öppnade mötet.

2.
Christin Slättmyr (S) och Tove af Geijerstam (L) utsågs till
justerare.

3.
Gunnar Henriksson (L) avsäger sig uppdraget som ordinarie
ledamot för Liberalerna i byggnadsnämnden. Som ordinarie ledamot i byggnadsnämnden nominerar Liberalerna Christina Rosell (nuvarande ersättare). Som ny ersättare i Byggnadsnämnden nominerar Liberalerna Daniel Peltola. KF noterar informationen.

4.
KF godkänner bokslut och årsredovisning för år 2018. Det negativa
balanskravsresultatet på – 3 mkr ska återställas inom ramen för beslutad budget 2019.

5.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. De har dock nyligen gjort en granskningsrapport angående att tillräcklig upphandling inte har gjorts för stora kostnader för renovering och ombyggnation av kommunhuset. Samhällsbyggnadsnämnden har inte hunnit yttra sig angående granskningsrapporten.

KF beslutar att tillstyrka ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, förutom samhällsbyggnadsnämnden, där vi får avvakta tills samhällsbyggnadsnämnden fått möjlighet att yttra sig över den i revisionsberättelsen refererade ”granskning av ombyggnation av kommunhuset”.

Det antecknas att ledamot och ersättare i kommunstyrelsen samt i annan nämnd eller den som är redovisningsskyldig till kommunen, ej deltagit i beslutet såvitt rör sådana delar av verksamheten som omfattar den egna redovisningsskyldigheten.

6.
KF noterar informationen om Nämndernas verksamhetsberättelser 2018, som läggs till handlingarna.

7.
KF godkänner att socialnämnden tecknar hyresavtal med Trenova Fastigheter AB 2019-01-01--2028-12-31 enligt avtalets villkor och under förutsättning att lokalerna hyrs ut i ett ur arbetsmiljösynpunkt godtagbart och ändamålsenligt skick.

8.
KF beviljar samhällsbyggnadsnämnden 85 700 tkr i tilläggsanslag i investeringsbudget 2019. Finansiering kan ske genom ökad upplåning.

9.
KF beviljar samhällsbyggnadsnämnden 4 miljoner kronor i tilläggsanslag i investeringsbudget 2019, för utbyggnad av vatten och avlopp inom det utvidgade verksamhetsområdet Norra Timmervik, etapp 8. Finansiering kan ske via utökad upplåning.

10.
KF noterar informationen om motionsredovisning 2019, och lägger redovisningen över ingivna men inte slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.

11.
KF noterar informationen och lägger redovisningen av medborgarförslag våren 2019 till handlingarna.

12.
Lutz Rininsland (V) har lämnat in interpellationen Hur påverkas socialnämndens verksamhet? Socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) svarar på interpellationen.

13.
Lutz Rininsland (V) har lämnat in interpellationen Korrekt information underlättar. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Wiklund (MP) svarar på interpellationen.

14.
Lutz Rininsland (V) har motionerat om Öppenhet på den digitala anslagstavlan. Han yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att nämndernas handlingar ska göras tillgängliga för allmänheten på den digitala anslagstavlan med beaktande av eventuella restriktioner av lagar och föreskrifter. Motionen remitterades till kommunstyrelsen och demokratiberedningen.

15.
KF har mottagit ett medborgarförslag av Petra Eriksson angående papperspåse till matavfallet. KF beslutar att överlåta åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. Därmed är ärendet avslutat för kommunfullmäktiges del.

16.
KF noterar meddelandelistan som läggs till handlingarna.

17.
Ordförande avslutade mötet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se