Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-05-22

Fullmäktige i korthet 19-05-22

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 22 maj 2019. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa fullmäktige välkommen och förrätta upprop.

1.
Ordföranden öppnade mötet.

2.
Marie-Louise Bäckman (KD) och Mats Andersson (C) utsågs till justerare.

4.
Aleksander Runge (S) utsågs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ann-Marie Jonasson (S).

5.
Kurt Wahlgren (SD) utsågs till ersättare i demokratiberedningen.

6.
Bo Dalberg (S) avsade sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.

7.
KF fastställde den personalekonomiska redovisningen – hälsobokslut för 2018. I den framgår bland annat:
- Antal anställda i kommunen är 3 679 personer
- Medelåldern är 44 år
- Framtida rekryteringsbehov beräknas till 435 personer per år

8.
Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg har gemensamt tagit fram ett förslag för att på sikt säkra tillgång till råvatten av god kvalitet. KF godkände förslaget.
Flera ledamöter valde att inte delta i beslutet.

9.
KF antog nya kompletterade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

10.
År 2010 köpte Vänersborgs kommun den tidigare kontorsbyggnaden för Holmens Bruk AB. Under en kortare period hyrdes delar av byggnaden ut. Därefter har den stått tom. Byggnaden har numera förfallit och har vid åtskilliga tillfällen varit utsatt för skadegörelse. Eftersom kommunen inte har någon användning för byggnaden tog KF beslut om att den, tillsammans med mark ”i lämplig omfattning”, ska säljas.

11.
Stora investeringar görs i kommunens kök. Det innebär att driftkostnaderna ökar. Då kostenhetens verksamhet är intäktsfinansierad anser samhällsbyggnadsnämnden att de till köpande nämnderna bör få extra pengar för att finansiera de ökade kostnaderna.
KF beslutade att avslå denna begäran.

12.
KF beviljade barn- och utbildningsnämnden 600 000 kronor i tilläggsanslag. En orsak var att vissa investeringar, som skulle ha gjorts 2018, blivit försenade.

13.
KF sa ja till att ge samhällsbyggnadsnämnden 755 000 kronor i utökad exploateringsbudget 2019 för att skapa tre nya småhustomter vid korsningen Furuvägen-Ollenicklasväg nära Mariedalskolan. Budgeten ska användas till avstyckning från två till tre småhustomter, framdragning av vatten och avlopp och ombyggnad av Furuvägen.

14.
KF godkände Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2018 samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

15.
KF godkände Kunskapsförbundet Västs årsredovisning för 2018 samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

16.
KF godkände Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018 samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

17.
Motion från Marie-Louise Bäckman m. fl. (KD) om att återinföra fast placerad vaktmästare i kommunens skolor.
Motionen går på remiss till barn- och utbildningsförvaltningen och kommunstyrelsen.

18.
Motion från Lutz Rininsland (V) om när det är rätt tid att tänka nytt.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se