Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-06-19

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunfullmäktige 2019-06-19

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 19 juni 2019. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa fullmäktige välkommen och förrätta
upprop.

1.
Ordföranden öppnar mötet.

2.
Kate Giaever (V) och Göran Svensson (MBP) utses till
justerare.

KF beslutar att följa nya debattregler som ska gälla för dagens budgetdebatt, som Dan Åberg informerar om.

3.
Magnus Kesselmark (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.

4.
Kate Giaever (V) avsäger sig uppdragen som ledamot i
kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden från och med 1 juli.

5.
Aleksander Runge (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden och ersätts av Eva Andersén (S).

6.
Bo Dahlberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen och ersätts av Jonathan Svensson (S).

7.
KF beviljar samhällsbyggnadsnämnden ansvarsfrihet för år
2018.

Anmärkning för dåvarande ordförande i samhällsbyggnadsnämnden gjordes av Lutz Rininsland och Stefan Kärvling.

8.
KF höjer VA-taxan med 10 % avseende brukningsavgiften och 5 % för anläggningsavgiften från och med 1 januari år 2020.

9.
KF höjer avfallstaxan med 5 % exklusive moms från och med 2020.

10
KF antar taxa enligt ny lag som gäller från och med 2019-07-01 om tobak och liknande produkter. KF beslutar även att den tidigare taxan inom området enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska fortsätta att gälla under den tid som det finns övergångsbestämmelser. Därefter ska den tidigare taxan upphöra att gälla.

11.
KF fastställer timtaxan från 1 januari 2020 i taxor enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med receptfria läkemedel samt lag om foder och animaliska biprodukter till 1050 kronor.

KF fastställer timtaxan från 1 januari 2020 i taxa enligt livsmedelslagen till 1150 kronor för planerad offentlig kontroll, och till 1050 kronor för extra offentlig kontroll.

12.
KF beslutar om mål- och resursplan 2020-2022:

A. KF fastställer oförändrad utdebitering under 2020 till 22:21 per skattekrona.

B. KF fastställer vision, övergripande inriktningsmål och förväntade resultat enligt förslag.

C. KF fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt förslag.

D. KF fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv enligt kommunstyrelsens förslag med det ändringsförslag som sex samverkande partier lämnat in.

E. För budgettäckning av löneavtal avsätts sammanlagt 108 mkr till kommunstyrelsens förfogande.

I potten ingår lönerevision för 2019. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan 18 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå.

Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under 2019, justera anslagsbindningsnivån. För 2020 ska nämnderna återkomma, i samband med fastställande av
verksamhetsplan 2020, med fördelad budget per anslagsbindningsnivå.

F. Begäran till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2020 som inte finns med i budgetförslaget, eller inte behandlats i särskild ordning, ska inte leda till åtgärder.

G. Eventuell långfristig upplåning kan ske inom ramen för fastställd balansbudget utifrån gällande finanspolicy och delegationsordning.

13.
KF noterar informationen i delårsrapporten april 2019. Nämnderna uppmanas att göra det som behövs för att hålla beslutad budget. KF uppmanar samtliga nämnder och förvaltningar till stor restriktivitet vad gäller personalanskaffning, kurser och konferenser samt inköp av varor och tjänster under år 2019.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del.

Kommunstyrelsens presidium ges i uppdrag att, via överläggningar med de nämnder som redovisar underskott, följa upp arbetet med att hålla beslutad budget.

14.
KF ger kommunstyrelsen ett anslag på högst 5 Mkr att disponera för åtgärder, som inte utan olägenhet kan skjutas upp till fullmäktiges sammanträde efter sommaruppehållet.

15.
KF återremitterar ärendet om Kunskapsförbundets begäran om ytterligare ekonomiskt tillskott under 2019.

16.
KF beslutar om justerad budget 2019 för förändrat personalomkostnadspålägg:

A.
Nämndernas budgetanslag för 2019 justeras ned enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden -86 tkr
Byggnadsnämnden -3 tkr
Kommunstyrelsen -10 tkr
Kultur- och fritidsnämnden -8 tkr
Miljö- och hälsoskyddsnämnden -1 tkr
Samhällsbyggnadsnämnden -9 tkr
Socialnämnden -128 tkr
Överförmyndarnämnden -1 tkr
Totalt nämnderna -246 tkr

B.
Budget för interna pensionsintäkter justeras upp med motsvarande belopp, 246 tkr.

17.
KF godkänner årsredovisningen och beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

18.
KF beslutar att sälja fastigheten Hässjan 1 på Holmängen till BoKlok Mark och Exploatering för 2 702 100 kronor under förutsättning att:
1. köpehandling tecknas inom tre månader från det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft och

2. att BoKlok Mark och Exploatering står för samtliga kostnader med anledning av köpet.

19.
KF beslutar att fastställa priset för planerade villatomter i kvarteret Påfågelögat till 400 kr/kvm.

20.
KF antar dokumenthanteringsplan för Vänersborgs kommuns samtliga nämnder att gälla från och med 2019-07-01, då nämndernas tidigare antagna dokumenthanteringsplaner blir inaktuella.

21.
KF upphäver Föreskrifter om eldningsförbud och fastställer istället förslag till Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud. KF ger kommunstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av ytterligare revidering av kommunens föreskrift med anledning av MSB:s vägledning.

22.
KF ställer sig bakom de ändringar som avser §§ 8, 9, 10 samt § 15 punkten 9 i bolagsordningen för Fastighets AB och godkänner föreslagna förändringar i bolagsordningen enligt bilaga 9.

23.
KF ställer sig bakom fortsatt verksamhet vid Wargön Innovation och att kommunen tecknar medfinansiering i en förnyad projektansökan om EU-medel via Tillväxtverket, samt godkänner upprättat hyresavtal med Fastighets AB Vänersborg. Kommunens kostnader för fortsatt verksamhet, 1,1 mkr för 2019 och därefter 2,2 mkr per år i 2019 års prisläge finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

KF beslutar även enligt Moderaternas tilläggsförslag att en förutsättning för beslut enligt ovan är att projektmedel av Eruf beviljas.

24.
KF avslutar verksamheten vid Kumlienskolan från och med höstterminen 2019.

25.
KF antar detaljplan för Skaven och del av Öxnered.

26.
KF ger barn- och utbildningsnämnden rätt att teckna ett tilläggsavtal till hyresavtal angående skapande av fem klassrum i före detta Habiliteringen, Mariedalskolan, med fastighetsägaren Hemsö Vårdfastigheter AB. Delegationen gäller inom ramen för en årshyra om maximalt belopp om 1 700 000 kronor per år med en löptid om maximalt 8 år för aktuellt tilläggsavtal.

27.
Motion från Lutz Rininsland (V) om att fullmäktige behöver
bra underlag. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

28.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Wiklund (MP)
svarar på interpellation från Anders Strand (SD) om underhåll och utveckling av Vargöns stationsområde.

29.
Meddelandelista till kommunfullmäktige 2019 läggs till
handlingarna.

30. Ordförande Dan Åberg (M) avslutar mötet och tackar alla
för deltagandet och tillönskar alla en trevlig sommar. Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) tackar presidiet för ett fantastiskt jobb på det långa mötet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se