Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-09-18

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2019-09-18

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 18 september 2019. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa kommunfullmäktige välkommen och förrätta upprop.

1.
Ordföranden öppnar mötet.

2.
Jeanette Dahlbom (M) och Anders Wiklund (MP) utses till justerare.

3.
KF gratulerade Birgitta Persson (S) och Lena Eckerbom Wendel (M) för deras födelsedagar.

4.
Information lämnas om Vänern vattenvårdsförbund som ska verka för en vattenkvalitet som ger långsiktig ekologiskt hållbara och variationsrika livsmiljöer i Vänern, samt projektet Samförvaltning fiske i Vänern.

5.
Bo Silfverberg (V) ersätter Kate Giaever (V) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

6.
Taym Albaghdadi (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

7.
KF antar Taxor 2020, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan gäller från och med 2020-01-01.

8.
KF antar taxa enligt strålskyddslagen.

9.
KF noterar informationen i Kunskapsförbundet Västs delårsrapport per april 2019.

10.
KF godkänner de föreslagna ändringarna i kommunfullmäktiges program rörande privata utförare.

11.
KF upphäver ”Regler för utdelning av minnesgåva till anställda och förtroendevalda” och anvisningar till dessa.

KF överför budget för minnesgåvor från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt punkt 1 och 2 i detta beslut, antar kommunstyrelsen ”Riktlinjer för minnesgåvor till anställda och förtroendevalda”.

12.
KF beslutar att, om inget annat anges i kallelsen, under år 2020 sammanträda onsdagar, med starttid kl. 18:00 följande dagar: 12 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

13.
KF avslår motionen om att utreda besparing av partistöd.

14.
KF remitterar medborgarförslag av Åke Andersson om att rena vattnet i Vassbotten, till kommunstyrelsen för handläggande inom ett år.

15.
Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) svarar på interpellation av Lutz Rininsland (V) om rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier. Svaret läggs till handlingarna.

16.
KF noterar informationen i meddelandelistan och lägger den till handlingarna.

17.
KF väljer följande personer till opolitiskt uppdrag som nämndemän från och med den 1 januari 2020 vid Vänersborgs tingsrätt. (23 st)

S: Eva Andersén, Anna-Maria Gustafsson, Lennart Melin, Kristina Östergren, Lehna Ljung och Mehmed Aksakal

C: Barbro Fridell och Marita Högberg

MP: Felix Sandberg

M: Irma Fredriksson, Jörgen Fransson, Peter Jacobsson, Lennart Berg och Lars-Göran Salevik

MBP: Morgan Larsson

KD: Lovisa Kavander

L: Linn Milton

V: Ninja Juhlin och James Bucci

SD: Lars Nordqvist, Torbjörn Moqvist, Jimmy Lindqvist och Christer Zimmergren.

18.
KF remitterar medborgarförslag av Lena Wicke och Gunilla Johansson om att göra Mariedal Östra till ett naturreservat, till kommunstyrelsen och handläggas så att det kan avgöras inom ett år.

19.
Kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) svarar på fråga från Lutz Rininsland (V) angående genomlysning av förvaltningsorganisationen. Svaret läggs till handlingarna.

20.
Ola Wesley (SD) avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

21.
Ordföranden avslutar mötet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se