Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-10-23

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2019-10-23 

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 oktober 2019. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa kommunfullmäktige välkommen och förrätta upprop.

1.
Ordföranden öppnar mötet.

2.
Henrik Harlitz (M) och Lena Mjörnell (SD) utses till justerare.

3.
Jeanette Dahlbom (M) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i KF, ersättare i kommunstyrelsen, vice ordföranden i personal- och förhandlingsutskottet samt ledamot i socialnämnden. Hennes uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen tas över av Henrik Josten (M) och uppdraget som ordinarie ledamot i socialnämnden tas över av Sofia Jakobsson (M).

4.
Morgan Larsson (MBP) avsäger sig uppdraget som nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt. Brigitta Lindahl (MBP) ersätter Morgan Larsson som nämndeman.

5.
Magnus Kesselmark (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i Fastighets AB.

6.
Eva Andersén (S) ersätter Taym Albaghdadi (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

7.
KF avslår direktionens begäran om ytterligare ekonomiskt tillskott till Kunskapsförbundet Väst under 2019. Det underskott som kan uppstå i förbundets bokslut för 2019 får hanteras inom ramen för förbundets upparbetade egna kapital.

8.
KF avslår Kunskapsförbundet Västs äskande om extra medel till grundläggande vuxenutbildning.

9.
KF tilldelar socialnämnden, avdelningen arbete, sysselsättning och integration 516 tkr i tilläggsanslag i budget 2019 för arbete med ensamkommande unga asylsökande. Finansiering kan ske då motsvarande statsbidrag utbetalats till kommunen.

10.
KF noterar informationen om delårsrapport augusti 2019 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

11.
KF noterar informationen i delårsrapporten augusti 2019. Nämnderna uppmanas att vidta de åtgärder som erfordras för att nå balans mot beslutade ekonomiska ramar. KF uppmanar samtliga nämnder och förvaltningar till fortsatt stor restriktivitet vad gäller personalanskaffning, kurser och konferenser samt inköp av varor och tjänster under resten av året.

12.
KF noterar informationen om Revisorernas bedömning av delårsrapport, som säger att de bedömer att resultatet i delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål som KF beslutat.

13.
KF noterar informationen om redovisning av partistöd 2018.

14.
KF antar förslaget till reviderad ”Regler för mål- och resultatstyrning” att gälla från och med 2020. De tidigare reglerna, som fastställdes av KF 2013-12-11, upphör därmed att gälla.

15.
KF beslutar att anta förslag till inriktningsmål 2021, med kommunstyrelsens följande förslag till ändringar:

- Inriktningsmålet ”Alla i Vänersborg har goda, jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv” ändras till: ”I Vänersborgs kommun skall det finnas mer jämställda och jämlika förutsättningar att påverka sina liv.”.

- Inriktningsmålet ”Fler ska möjliggöras plats på arbetsmarknaden” stryks.

16.
KF beslutar för framtidens bibliotek:

 • Att godkänna att hyra lokal i fastigheten Malörten enligt justerad offert, till en bashyra på 3 520 000 kr per år och en kontraktstid på 20 år.
 • Om de slutliga avtalsvillkoren väsentligt avviker från det avtal som upprättats så kommer frågan att återföras till KF för förnyad prövning.
 • KF konstaterar att frågor som gäller budget 2021-2023 får hanteras i budgetberedningen.

17.
KF antar den reviderade plan- och bygglovstaxan.

18.
KF antar bilagd prissättningsmodell och beslutar att priset för bostadsmark avseende flerbostadshus och radhus i området Holmängen till:

 • 700 kronor/BTA (bruttoarea), till exploatörer i samverkansprojektet.
 • 800 kronor/BTA(bruttoarea), till exploatörer utanför samverkansprojektet.

19.
KF beslutar att sälja Vallen 1 till Peab Markutveckling AB, organisation nr. 556949-4437 för 2 331 960 kronor under förutsättning att:

 • Köpehandling tecknas inom tre månader från det att KFs beslut vunnit laga kraft.
 • Peab Markutveckling AB står för samtliga kostnader som exempelvis anslutning till kommunalt vatten- och avlopp, förrättningskostnader samt eventuella övriga kostnader i samband med köpet.
 • Köpehandlingar för kommunens del tecknas av mark- och exploateringsingenjören.

20.
KF beslutar följande gällande markanvisning för Utgården 2:

 • Köpeskillingen ska beräknas enligt följande modell: ((BTA enligt inlämnat bygglov*700)+((total tillåten BTA/2)- BTA enligt inlämnat bygglov)/2*700).
 • Villkorad tilläggsköpeskilling om 700 kronor/BTA i inlämnat bygglov på fastigheten ska erläggas om exploatören väljer att nyttja mer byggrätt än den som överenskommits i försäljningen. Villkoret ska även gälla vid överlåtelse av avtalet/fastigheten.
 • Ge mark- och exploateringsingenjörerna i uppdrag att upprätta och underteckna köpehandlingar för försäljningen av fastigheten Utgården 2. Efter försäljning meddelas kommunstyrelsen för kännedom.

21.
KF beslutar att utöka verksamhetsområde södra Timmervik för vatten och spillvatten att även innefatta fastigheten Timmervik 1:101.

22.
KF utökar verksamhetsområde Nordkroken för vatten och spillvatten att även innefatta fastigheten Lindås 2:7.

23.
KF noterar informationen och lägger redovisningen av medborgarförslag hösten år 2019 till handlingarna.

24.
KF noterar informationen om motionsredovisning och lägger redovisningen över ej slutbehandlade motioner till handlingarna.

25.
KF remitterar medborgarförslag av Christian Stern om trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställe vid Rånnum skola i Vargön till kommunstyrelsen för att handläggas så att det kan avgöras inom ett år.

26.
KF remitterar medborgarförslag av Lennart Juhlin om assistanshund som hjälpmedel till kommunstyrelsen för att handläggas så att det kan avgöras inom ett år.

27.
KF remitterar motionen om besparing av partistöd till kommunstyrelsen.

28.
KF remitterar motionen av Stefan Kärvling (V) om Fiske på Hunne- och Halleberg till kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

29.
KF remitterar motionen Fortsätt, men gör rätt! av Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) till kommunstyrelsen.

30.
KF anser motionen om presentation av de kommunala bolagen i KF besvarad, med hänvisning till att det är KFs presidium som har att fatta beslut om den här typen av frågor, men att det konstateras att presidiet är positivt inställt till motionärens förslag.

31.
KF avslår motionen om fler parksoffor i Vänersborgs kommun eftersom behovet redan är tillgodosett av samhällsbyggnadsförvaltningen.

32.
KF avslår motionen om fler papperskorgar i Vänersborgs Kommun eftersom de utställda papperskorgarna är placerade efter behov och i tillräckligt antal.

33.
KF avslår motionen om att anlägga parkeringsplatser på Vallgatan 19-21.

34.
KF avslår motionen om När är det rätt tid att tänka nytt, med hänvisning till att Vänersborgs kommun inte har det direkta ansvaret för frågan som motionären vill ha belyst.

35.
KF anser motionen om att fullmäktige behöver bra underlag besvarad, med hänvisning till pågående översyn av ärendeberedningsprocessen i kommunen.

36.
KF bifaller motionen om resursfördelningsmodell till Kunskapsförbundet Väst.

37.
KF beslutar att avslå motionen Budgetbeslut i juni – är det bra?

38.
KF noterar informationen i meddelandelistan och lägger den till handlingarna.

39.
KF remitterar medborgarförslag av Bertil Gustafsson om att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid E45, Brålanda, till ks för handläggning så att det kan avgöras inom ett år.

40.
KF remitterar medborgarförslag av Bertil Gustafsson om att förbättra trafiksäkerheten vid Östebyn, korsningen Tånvägen-E45 Brålanda, till kommunstyrelsen för handläggning så att det kan avgöras inom ett år.

41.
Maria Abrahamsson (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

42.
Henrik Harlitz (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i direktionen för kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Han ersätts av Lena Eckerbom Vendel (M) som ordinarie ledamot och Anton Lidell (M) som ersättare.

43.

Bengt Frid (KD) avsäger sig uppdraget som ersättare i KF som uppdraget som ledamot i Kunskapsförbundet Väst.

44. Fråga av Lutz Rininsland (V) till ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden angående samverkan kring VA-verksamhet. Frågan besvaras och läggs till handlingarna.

45.
Göran Nilsson (SD) avsäger sig uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Han ersätts av Christer Zimmergren (SD).

46.
KF remitterar motion av Anders Strand (SD) om att utreda möjligheten att införa Rättviksmodellen i Vänersborgs kommun, till kommunstyrelsen för handläggning.

47.
KF remitterar motion av Anders Strand (SD) om att höja språkkrav för anställda och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade, till kommunstyrelsen och socialnämnden för handläggning.

48.
Fråga av Anders Strand (SD) till ordföranden i barn- och utbildningsnämnden – Långt ifrån bäst i klassen! Frågan besvaras av Mats Andersson (C) och läggs till handlingarna.

49.
Fråga av Anders Strand (SD) till kommunstyrelsens ordförande – Vad händer med Villa Björkås? Frågan besvaras av Benny Augustsson (S) och läggs till handlingarna.

50.
Sammanträdet avslutas.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se