Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-11-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2019-11-27

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 27 november 2019. Mötet hölls i festsalen i Folkets hus. Ordförande Annalena Levin (C) inleder med att hälsa kommunfullmäktige välkommen och förrätta upprop.

1.
Ordföranden öppnar mötet.

2.
Madelaine Karlsson (S) och Peter Göthblad (L) utses till justerare.

3.
Anton Lidell (M) blir ny ledamot i KF och Lisbeth Brodin (M) ny ersättare, sedan Jeanette Dahlbom (M) avgått.

4.
Magnus Ekström (KD) blir ny ersättare i KF sedan Bengt Fridh (KD) avgått.

5.
Nina Schmidt (M) avsäger sig sin plats som ersättare i socialnämnden.

6.
Christer Bogren (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.

7.
KF antar kollektivtrafikplanen för Vänersborg och Trollhättan. Den innehåller en gemensam målbild för kollektivtrafikens utveckling fram till år 2030.
Tidigare har kommunstyrelsen beslutat att uppdra åt sitt presidium att bevaka och arbeta för en än bättre synkning mellan tåg/buss, buss/tåg samt buss/buss.

8.
KF ställer sig bakom de föreslagna stadgeändringarna i stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.

9.
KF godkänner detaljplan för tomten Galeasen 1. Den ligger vid hamnkanalen och där finns i dag en blomsterhandel och en mack. Tanken är att bebygga tomten med flerbostadshus i 4-9 våningar vilket möjliggör cirka 120 nya bostäder.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra första steget i omvandlingen av Sanden från nuvarande industri m.m. till en ny levande stadsdel med bostäder och verksamheter.

10.
KF beslutar att betala ut partistöd för 2020. Totalt får partierna 1 511 235 kronor. Grundstödet motsvaras av ett prisbasbelopp. Mandatstödet motsvarar 45 % av ett prisbasbelopp och fördelas i förhållande till antal mandat i fullmäktige.

11.
Kultur- och fritidsnämnden har begärt ett tilläggsanslag om 2,8 miljoner kronor (Mkr) till årets budget. KF säger ja till 1,6 Mkr till fortsatt fritidsgårdsverksamhet. Resterande 1,2 Mkr avser ökade kostnader för Hallevibadet, utebliven sponsorintäkt till Arena Vänersborg samt kostnader för Bandy-VM. Den delen säger KF nej till.

12.
Barn- och utbildningsnämnden har begärt 8,4 mkr i tilläggsanslag i budget 2019 med hänvisning till att antalet elever har ökat. KF avslår begäran efter votering med siffrorna 44-6, 1 avstod.

13.
Kommunfullmäktige antar taxa enligt livsmedelslagen att gälla från och med 2019-12-14. Samtidigt upphör tidigare taxa att gälla. Då det blir en ändring av den övergripande EU-lagstiftningen innebär det att svensk lagstiftning behöver att ändras och att kommunala taxor samt delegeringsordningar behöver uppdateras.

14.
Vänsterpartisterna Stefan Kärvling, Marianne Ramm och Lutz Rininsland har motionerat om att förbättra politikers möjlighet att komma åt olika typer av handlingar. KF beslutar att återremittera ärendet.

15.
Carl-Ewert Berg (KD), Gunnar Henriksson (L) och Dan Åberg (M) har motionerat om hållbar ekonomi. De föreslår att kommunens tillgångar som idag inte nyttjas fullt ut eller passar bättre in i en annan aktörs verksamhet, då främst fastigheter, inventeras.
KF bifaller motionen och ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en inventering med konsekvensanalyser enligt motionärernas intentioner.

16.
Moderaterna Ann-Helen Selander, Sofia Jacobsson och Henrik Harlitz lämnar in en motion om att Öka tryggheten i Vänersborg.
KF beslutar att den går på remiss till kommunstyrelsen.

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se