Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-12-18

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2019-12-18

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 18 december 2019.

Mötet hölls på Quality Hotel. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa kommunfullmäktige välkommen och förrätta upprop.

 1. Robert Johansson (KD) och Ann-Britth Fröjd (C) utses till justerare.
 2. Kommunens revisor Torsten Gunnarsson (S) inleder med en dragning om kommunrevisionens roll, uppgifter och arbetssätt.
 3. Kent Javette (S) väljs in som ersättare i socialnämnden.
 4. Monica Andersson (V) avsäger sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
 5. Ann Britt Dahl (S) väljs till revisor i Fyrbodals kommunalförbund efter Kent Karlsson (S).
 6. Kommunen fortsätter sin utbyggnad av vatten och avlopp längs Vänerkusten. KF beslutar att utöka det så kallade verksamhetsområdet Timmervik med fastigheterna Timmervik 1:128, 1:129, 1:130 och 1:131.
 7. I mål- och resursplanen finns sammanlagt finns 64,7 mkr budgeterat för Oden-köket. På grund av att det tillkommit ytterligare krav söker samhällsbyggnadsnämnden om ytterligare 14,7 mkr för bygget, vilket KF sa ja till.
 8. KF noterar informationen i Kunskapsförbundet Västs delårsrapport per augusti 2019.
 9. Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-06-30. KF noterar informationen.
 10. Gisela Gavelin (M) avsäger sig sin plats i kultur- och fritidsnämnden. Hon ersätts av Ann-Helen Selander (M).
 11. Lena Mjörnell (SD) lämnar in en motion om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav.
  KF beslutar att motionen går på remiss till kommunstyrelsen.
 12. Gisela Gavelin (M) väljs som ny ersättare i socialnämnden efter Nina Schmidt (M).

Ordföranden avslutar mötet med att önska God jul och trevliga helger och tackar för gott stöd och arbete under året.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se