Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-03-18

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2020-03-18

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 18 mars 2020. Mötet hölls på Quality Hotel. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

1.
Reidar Eriksson (S) och Tove af Geijerstam (L) utses till justerare.

EXTRA ÄRENDE
KF godkänner enhälligt att ärendet kring digitala möten tas upp.
Därefter tas beslut om ett okej för nämnder att ha sina möten digitalt. Beslutet justeras omedelbart.

2.
Företagen Hillforth Development AB och Pro Tune AB vill köpa Holmens gamla kontor samt 19 650 kvadratmeter omkringliggande mark för 800 000 kronor. KF röstar för att ärendet ska återremitteras. Detta skedde efter votering med röstsiffrorna 21-22 (15 röster räckte för att bara 43 ledamöter var närvarande). Det unika var att ärendet återremitterades med två olika motiveringar.

3.
KF antar ägardirektiv, reviderad bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Vänerhamn AB.

4.
Motion av Tor Wendel (M) om att ersätta kommunens firande av Earth hour med en dialog om Agenda 2030.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

5.
Johan Larsson (C) avsäger sig uppdraget som suppleant i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

6.
Anton Lidell (M) avsäger sig sina politiska uppdrag.

7.
KF antar ”Program för bevarande och utveckling – Vänersborgs innerstad”. Det gamla bebyggelsemiljöprogrammet var från 1992 och behövde uppdateras. Ett återremissyrkande röstades ner med siffrorna 33-10.

8.
KF godkänner förslag till samverkansavtal för stadstrafik i Trollhättan och Vänersborg. Det övergripande målet är att tillsammans verka för ett ökat kollektivt resande och en ökad marknadsandel i förhållande till bilen.

------------------------

Resten av ärendena bordlades till nästa möte. På grund av coronaviruset var det redan från början sagt att mötet inte skulle vara längre än 2 timmar.KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se