Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-04-15

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2020-04-15

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 15 april 2020. Mötet hölls i kommunhuset. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Partierna har kommit överens om att för att minska risken för spridning av coronaviruset ska kommunfullmäktiges sammanträden vara digitala. Ledamöterna har delat upp sig i olika konferensrum i kommunhuset. Antalet ledamöter har minskats från 51 till 26, vilket är tillräckligt för att vara beslutsmässiga.

1. Robert Johansson (KD) och Bo Carlsson (C) väljs till justerare.

2. Kort information av revisorerna – Granskningsrapport om mycket hög sjukfrånvaro och lokalsamordning. Lägger till handlingarna. Därefter revisionsberättelse för år 2019.

3. KF godkänner kommunens och nämndernas årsredovisning för 2019.

4. KF beviljar enligt revisorernas förslag ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder för 2019.

5. KF noterar informationen om nämndernas verksamhetsberättelser för 2019.

6. KF noterar meddelandelista till KF 2020-03-31 och lägger den till handlingarna.

7. KF remitterar motion om att införa bostad först som norm i kommunens hemlöshetsarbete till socialnämnden och kommunstyrelsen. Motionen presenteras för KF när den ska beslutas.

8. Motion om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser remitteras till samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen. 

9. KF beviljar samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag med 231 000 tkr för investeringar år 2020 enligt förslag. Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i anslutning till nämndens delårsrapport per april, redovisa en fullständig förteckning med årsprognos och budgetutfall under 2020 över samtliga investeringsprojekt.

10. KF beviljar samhällsbyggnadsnämnden 600 tkr i tilläggsanslag till exploateringsbudget 2020 för köp av strategiskt markområde inom det planarbete för verksamhetsmark som pågår för Trestad Center.

11. KF godkänner årsredovisningen Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, och bevilja ansvarsfrihet.

12. KF återremitterar motionen om Fortsätt, men gör rätt.

13. KF anser motionen om att kommunalt drivna verksamheter erbjuder möjlighet att betala med kontanter besvarad genom att konstatera att eftersom kommunen är skyldig enligt lag att ta emot kontanter ska kommunen fortsätta göra det. I övrigt får varje verksamhet avgöra vilket betalningssätt som är lämpligast utifrån service och effektivitet.

14. KF anser motionen om allmänhetens frågestund i fullmäktige besvarad då motionens intentioner kan tillgodoses genom kommunens strategi för invånardialog.

15. KF antar plan för krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd för perioden 2019-2022.

16. KF beslutar att lägga redovisning av medborgarförslag 2020 till handlingarna.

17. KF Noterar informationen och lägger redovisningen över inlämnade men inte slutbehandlade eller avslutade motioner till handlingarna.

18. KF beslutar enligt motionen om att det är på tiden att vi går vidare – kommunfullmäktige direktsänds på webben. Kostnader och eventuella investering kan hanteras inom kommunstyrelsens budget.

19. KF antar Lokalförsörjningspolicy. Samtidigt upphör tidigare lokalförsörjningspolicy att gälla.

20. KF godkänner Fastighets AB Vänersborgs köp av fastigheten Hunneberg 1:7, Bergagården. Dessutom ska upprustning göras av den befintliga avloppsanläggningen.

21. KF beslutar att tillkännagivande ska göras genom annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden resten av mandatperioden ska ske via annonsering i tidningen TTELA och på kommunens digitala anslagstavla på hemsidan. Dessutom ska fullmäktiges sammanträden uppmärksammas i kommunens sociala medier.

22. KF beslutar att ansvar och budgetmedel på 990 tkr avseende verksamhetsbidrag till Stiftelsen Bergagården flyttas över från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen i 2020 års budget.

23. KF noterar en tom meddelandelista efter 2020-03-31 och lägger den till handlingarna.

24. KF nominerar Niklas Claesson (M) till vice ordförande i Vattenpalatset Vänerparken AB. Valet avser till och med bolagsstämma året efter valåret 2022. KF beslutar vidare att överlämna frågan om entledigande och tillsättande av ny vice ordförande för bolaget till Vattenpalatset Vänerparken AB.

25. Tommy Christensson (M) går från ersättare till ledamot i kommunfullmäktige. Elias Jonsson (M) välkomnas som ny ersättare i fullmäktige.

26. Jonathan Svensson (S) har fyllt 20 år och gratuleras.

27. Ordföranden avslutar mötet.
 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se