Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-17

Fullmäktige i korthet 2020-06-17

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 17 juni 2020. Mötet hölls i kommunhuset. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop. Hon informerade även om att webbsändning av sammanträdena kommer att börja till hösten.

Gratulation gjordes av några som fyllt år: Kenneth Borgmalm (S), Robert Johansson (KD), Gunnar Lidell (M).

Partierna har kommit överens om att för att minska risken för spridning av coronaviruset ska kommunfullmäktiges sammanträden vara digitala. Ledamöterna har delat upp sig i olika konferensrum i kommunhuset. Antalet ledamöter har minskats från 51 till 26, vilket är tillräckligt för att vara beslutsmässiga.

1.
Gunnar Lidell (M) och Ann-Marie Jonasson (S) väljs till justerare.

2.
KF lägger information om svar från kommunstyrelsen angående Revisionsrapport/Granskningsrapport av sjukfrånvaro och rehabilitering till handlingarna.

3.
KF lägger information om svar från samhällsbyggnadsförvaltningen angående svar på revisorernas uppföljning och granskning av lokalförsörjning till handlingarna.

4.
KF noterar redovisningen av personalstatistik för 2019 och lägger den till handlingarna.

5.
KF godkänner årsredovisningen och beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

6.
KF upphäver brandskyddspolicy samt anvisningar, ansvarsfördelning och utbildningsplan gällande brandskydd.

7.
KF uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att bygga en ny sessionssal till en sammanlagd utgift om 40 mkr. Innan upphandling av byggande av ny sessionssal påbörjas ska samhällsbyggnadsnämnden ha ett underskrivet hyresavtal med Västragötalandsregionen, avseende regionens del av lokalutnyttjandet.

8.
KF beslutar att ställa sig positiv till byggnation i Kvarteret Haren enligt förslag från AB Vänersborgsbostäder. KF beslutar att ingå borgen för AB Vänersborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 837 000 000 kr, samt löpande ränta och kostnader.

9.
KF tillför ett tillfälligt ägartillskott på 1 500 tkr till Hunnebergs Kungajakt- och viltmuseum under 2020 mot bakgrund av bolagets avveckling av sin verkställande direktör.

10.
KF noterar informationen i delårsrapporten april 2020. Nämnderna uppmanas att vidta de åtgärder som erfordras för att nå balans mot beslutade ekonomiska ramar.

KF dubblar grundbidraget som alla föreningar får för året 2020 till en kostnad av 266 000 kronor. KF förstärker aktivitetsstöd till föreningar tillfälligt under 2020 med 600 000 kronor. Pengarna ska endast gå till verksamheter för barn och unga.

KF uppdrar åt kommunstyrelsen att verkställa inköp av presentkort via Forum Vänersborg till ett värde av 500 kronor per anställd i Vänersborgs kommun för att visa uppskattning mot personalen och för att främja näringslivet i Vänersborgs kommun. Kostnaden beräknas till max 2,4 mkr. (Punkten justerades omedelbart.)

11.
KF godkänner årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 års förvaltning avseende Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

12.
KF godkänner årsredovisningen för 2019 års förvaltning avseende Kunskapsförbundet Väst, samt beviljar förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. KF beslutar även att Kunskapsförbundet Västs negativa balanskravsresultat om 5 011 tkr för 2019 inte behöver återställas eftersom underskottet kan täckas inom ramen för eget kapital i förbundet.

13.
KF fastställer priset för fastigheterna på Östra Mariedal till 590 kr/kvm för mark avsedd för småhus/villatomter.

14.
KF beslutar om avgift vid användning av externa laddpunkter för elbilsladdning till 1,60 kr/kWh och att lagstadgad moms tillkommer.

KF beslutar även att ge samhällsbyggnadsnämnden mandat att justera beslutad avgift vid förändring av kommunens kostnader med hänvisning till framtagen kostnadsredovisning.

KF beslutar också att ge samhällsbyggnadsnämnden och i förekommande fall även byggnadsnämnden mandat att informera och uppmuntra privata fastighetsägare och el-nätägare att investera i ytterligare kommersiella externa laddpunkter.

15.
KF utökar verksamhetsområdet Dyrehög, Källeberg och Tån för vatten och spillvatten med följande fastigheter: Dyrehög 1:26, Dyrehög 1:44, Källeberg 1:112, Källeberg 1:118, Källeberg 1:130, Källeberg 1:158, Källeberg 1:204, Tån 1:4, Tån 1:12, Tån 1:16, Tån 1:17, Tån 1:24, Tån 1:25, Tån 1:26, Tån 1:27, Tån 1:28, Tån 1:37 och Tån 1:39.

16.
KF beslutar att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, att även innefatta del av Källeberg 1:6.

17.
KF beslutar införa verksamhetsområde för vatten och spillvatten för Gaddesanna, Vänersnäs.

18.
KF beslutar att gå i borgen för Fastighets AB Vänersborg låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 45 000 000 kr, samt därpå löpande ränta och kostnader. Beslutet ersätter borgensbeslutet fattat av KF 2017-02-22 § 1.

19.
KF bifaller medborgarförslaget om att lämpliga analyser utförs och att lämpliga åtgärder sätts in för en förbättrad vattenkvalitet i Vassbotten.

KF uppdrar även åt miljö- och hälsoskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans utarbeta lämpliga åtgärder.

20.
KF anser att medborgarförslaget om att förbättra trafiksäkerhet vid Östebyn, korsningen Tånvägen–E45 Brålanda besvarat genom att Trafikverket ansvarar för frågan.

21.
Motion – Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i Vänersborgs kommun. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

22.
KF bifaller motion om upphävande av vattenskyddsområde och ansöker hos Länsstyrelsen om att upphäva vattenföreskrifter och vattenskyddsområde för Elgärde 1:24, samt begär, med stöd av Miljötillsynsförordningen, att Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphör med tillsynen av vattenskyddsområdet.

23.
Marianne Ramm (V) avsäger sig sin plats som ordinarie ledamot i socialnämnden från och med 200501. KF entledigar henne och utser Ninja Juhlin (V) till ordinarie ledamot och Ida Hildingsson (V) som ersättare.

24.
Elias Jonsson (M) avsäger sig sin plats som ersättare i KF. KF entledigar honom och överlämnar till Länsstyrelsen för ny sammanräkning

25.
KF entledigar Åsa Johansson (S) som avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB.

26.
Kenneth Allblom (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. KF entledigar honom från uppdraget och noterar att platsen tills vidare är vakant.

27.
KF entledigar Henrik Harlitz (M) som avsäger sig uppdraget i styrelsen för Hunnebergs kungajakt- och Viltmuseum AB.

28.
KF entledigar Ann-Helen Selander (M) som avsäger sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum.

29.
Birgitta Persson (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i KF. KF entledigar Birgitta och överlämnar till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

30.
Lena Larsson (V) avsäger sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. KF entledigar henne och noterar att platsen tills vidare är vakant.

31.
Interpellation av Stefan Kärvling (V) till kommunstyrelsens ordförande om att lyssna in sammanträde på distans. KF lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

32.
Interpellation av Stefan Kärvling (V) till kommunstyrelsens ordförande om särbehandling av ledamöter. KF lägger interpellationen och svaret till handlingarna.

33.
Interpellation av Stefan Kärvling (V) till kommunstyrelsens ordförande om sammanträde på distans. KF lägger interpellationen, diskussion och svaret till handlingarna.

34.
Interpellation av Stefan Kärvling (V) till ordförande i barn- och utbildningsnämnden om sammanträde på distans. KF lägger interpellationen, diskussion och svaret till handlingarna.

35.
Fråga av Lutz Rininsland (V) till kommunstyrelsens ordförande – När tidsplanen nu ändras med ett senare ja, varför väljer vi inte november som slutpunkt? KF lägger fråga och svar till handlingarna.

36.
Fråga av Lutz Rininsland (V) till kommunfullmäktiges ordförande om mötesprotokoll. KF lägger fråga och svar till handlingarna.

37.
KF noterar Meddelandelista till KF 2020 som läggs till handlingarna.

38.
Motion från Tor Wendel (M) om Ta bort hinder för att etablera verksamhet i Vänersborg. KF remitterar ärendet till kommunstyrelsen för handläggning.

39.
Motion från Henrik Harlitz (M) och Tor Wendel (M) om översyn av dagens internhyra. KF remitterar ärendet till kommunstyrelsen.

40.
KF fattade även beslut om att i fortsättningen ska alla interpellationer, frågor och svar publiceras på hemsidan på samma sätt som motioner.

41.
Ordföranden Annalena Levin avslutar mötet och tackar alla ledamöter för detta möte och önskar alla en trevlig sommar. Hon ber även kommundirektör Lena Tegenfeldt framföra ett mycket stort tack till all personal och önska dem en riktigt trevlig sommar.

Dan Åberg tackar för hälsningen till ledamöterna och önskar även fru ordförande en riktigt trevlig och härlig sommar. Hon har gjort ett förnämligt arbete under vårterminen då det inte alltid varit lätt att hänga med på de digitala skärmarna och se vem som har begärt ordet osv.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se