Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-09-23

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 23 september 2020

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 23 september. Mötet hölls i kommunhuset och webbsändes för första gången. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelista.

1. Christin Slättmyr (S) och Anders Strand (SD) väljs till justerare.

2. Sandra Stegerö (S) och Johan Feldtmann Lobrant (M) utses till nya ersättare i KF.

3. Eva Andersen (S) avsäger sig sin plats i barn- och utbildningsnämnden.

4. Anna Olsson (SD) avsäger sig sin plats i barn- och utbildningsnämnden. Lars Nordkvist (SD) ersätter.

5. Carl-Ewert Berg (KD) avsäger sig flera platser, bland annat den i KF.

6. Medborgarförslag om skyltat och markerat övergångsställe vid rondellen mellan Kastanjevägen och Coop.
KF överlåter åt samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

7. Medborgarförslag om bakteriemätning i Vassbotten.
KF överlåter åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att besluta i ärendet.

8. Medborgarförslag om kanadagässens utbredning och decimering.
KF överlåter åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att besluta i ärendet.

9. Medborgarförslag om att skapa ett innovationscentrum med hållbara lösningar för alla.
KF skickade ärendet vidare till flera nämnder.

10. Motion från flera V-ledamöter om systematisk uppföljning av beslut.
Motionen på remiss till kommunstyrelsen.

11. KF beslutar om borgensförbindelse, regressavtal och avtal med Kommuninvests ekonomiska förening.

12. Tor Wendel (M) har motionerat om att ersätta kommunens firande av Earth Hour med en dialog om Agenda 2030. Svaret blir att ärendet hänskjuts till samverkansgruppen för hållbar utveckling och miljö.

13. Stefan Kärvling (V) har motionerat om att det ska betalas ut ett lägre partistöd. KF avslår motionen med motiveringen att regler och nivåer för partistöd ska ses över inför nästa mandatperiod.

14. KF beslutar att införa ”Kranmärkning” i kommunen. Det betyder att kranvatten är att föredra framför flaskvatten, exempelvis vid möten, på skolor eller på äldreboenden. Det ligger i linje med det globala målet om hållbar konsumtion och produktion. Det innebär också ekonomiska fördelar samt minskade transporter.

15. Flera från MP har motionerat om att inrätta ett naturreservat längs Göta Älv och Lillån till Restad Gård. KF avslår motionen och uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram en prioriteringsordning över skyddsvärda naturområden i kommunen.

16. KF klubbar vilka mötestider som ska gälla 2021 för KF, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.

17. Stefan Kärvling (V) har motionerat om fiske på Halle- och Hunneberg. KF avslår motionen med hänvisning till att Stiftelsen Bergagården redan har tagit över fiskerätten i Hallsjön.

18. Ett medborgarförslag vill kartlägga obebodda hus och verksamhetslokaler i kommunen. Redan nu medverkar kommunen i ett Leader-projekt inom ramen för landsbygdsutveckling med samma syfte som förslaget. Därmed anser KF förslaget besvarat.

19. Tre KD-ledamöter har lämnat in en motion om att återinföra skolvaktmästare i kommunens skolor. KF röstar för att ärendet går på återremiss.

Här kan du se sändningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se