Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-11-18

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2020-11-18

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 18 november.

Mötet hölls i kommunhuset och både radio- och webbsändes. För att hinna med alla ärenden började mötet redan kl. 13. 1:e vice ordförande Dan Åberg (M) vikarierade som ordförande och inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

1. Joakim Sjöling (S) och James Bucci (V) väljs till justerare.

2. Val till vice ordförande i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum AB bordlägges.

3. Ett medborgarförslag om skyddsräcke på Dalbobron.
Förslaget lämnas till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

4. KF beslutar om Mål- och resursplan (det som ibland kallas budget) för 2021–2023:

A. KF fastställer utdebiteringen under 2021 till 22:21 per skattekrona. Nivån är oförändrad jämfört med 2020.

B. KF fastställer vision, övergripande inriktningsmål och förväntade resultat enligt upprättat förslag.

C. KF fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt upprättat förslag.

D. KF fastställer nämndernas tillskott av skattemedel, investerings- och exploateringsplan och övriga direktiv i enlighet med kommunstyrelsens förslag till Mål- och resursplan för 2021–2023, med det ändringsförslag som sex samverkande partier lämnat in.

E. För budgettäckning av löneavtal avsätts sammanlagt 82 mkr till kommunstyrelsens förfogande. I potten ingår även lönerevision för 2020.

F. Anslagsbindningen avser för driftbudgeten den verksamhetsnivå som anges på sidan 19 och för investerings- och exploateringsplanens projektnivå. Kommunstyrelsen ges delegation att, om nödvändigt under löpande år, justera anslagsbindningsnivån.

G. Framställningar till kommunstyrelsen om anslag eller bidrag i budget för år 2021, för vilka inte uppförts medel i budgetförslaget, eller vilka inte behandlats i särskild ordning, ska inte föranleda vidare åtgärder.

H. Långfristig upplåning kan ske inom fastställd låneram på 865 mkr för 2021 utifrån gällande finanspolicy.

5. Delårsrapport augusti 2020 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Närf. KF noterar informationen.

6. Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2021. Totalt delar partierna på drygt 1,5 miljoner kronor.

7. KF antar nya villkor och taxor för offentlig platsmark i kommunen.

8. KF antar nya felparkeringsavgifter. De nya avgifterna börjar gälla vid årsskiftet. De nya p-böterna varierar mellan 400 och 1300 kronor.

9. Nyligen ändrades zonindelningen i kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen. Därför reviderar KF riktlinjerna för färdtjänst.

10. KF beslutar att miljö- och hälsoskyddsnämnden från och med 2021- 01-01 och framåt tillåts att årligen justera timtaxor utifrån prisindex kommunal verksamhet.

11. KF antar taxa enligt lag om foder och animaliska biprodukter.

12. KF antar taxa enligt lag om tobak och liknande produkter.

13. KF antar taxa enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.

14. KF antar taxor och avgifter inom socialnämnden.

15. KF antar avfallstaxa för år 2021.

16. KF antar VA-taxa för år 2021. VA står för vatten och avlopp.

17. KF antar plan- och bygglovstaxa för år 2021.

18. Bo Carlsson (C) önskar bli entledigad från flera av sina uppdrag från 1 januari 2021, bland annat som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. KF beslutar enligt Carlssons önskemål. Mats blir nu 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, det som i folkmun kallas kommunalråd.

19. Mats Andersson (C) önskar bli entledigad från uppdragen som ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt ersättare i Kunskapsförbundet Väst från årsskiftet. KF beslutar enligt Anderssons önskemål och Bo Carlsson ersätter honom som ordförande.

20. Henrik Harlitz (M) avsäger sig från flera av sina uppdrag.

21. Medborgarförslag om naturresurser inom Vänersborgs kommun ska gagna Vänersborg och dess invånare.
Förslaget lämnas till kommunstyrelsen för beslut.

22. Motion från Tor Wendell (M) om uppdatering av Företagspolicy för Vänersborgs kommun.
Motionen lämnas på remiss till kommunstyrelsen.

23. Motion från Tor Wendell (M) om klarläggande kring offentlig miljö som konstform.
Motionen lämnas på remiss till kommunstyrelsen.

24. Anneli Guilotte (S) ersätter Amanda Blomster Roos som ersättare i kommunstyrelsen, KS.

25. Henrik Harlitz (M) ersätter Gunnar Lidell (M) på flera poster.

26. Dan Åberg (M) blir ny ledamot i KS och Lena Eckerbom Wendel (M) går in som ersättare.

Här kan du se webbsändningen i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se