Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-12-16

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2020-12-16

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 16 december klockan 18. Mötet hölls i kommunhuset och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

1. Ola Wesely (SD) och Robert Johansson (KD) väljs till justerare.

2. Ordförandeinformation: Anneli Guilotte (S) gratuleras på födelsedagen.

3. Information – Presentation av kommunens helägda bolag Fastighets AB Vänersborg av Bengt-Åke Andersson.

4. KF ställer sig positiva till delfinansiering av gång- och cykelväg på Stenhammarsvägen i Brålanda. Kommunens medfinansiering får hanteras i anslutning till arbetet med mål och resursplan för 2022-2024.

5. KF avslår motionen av Lena Mjörnell (SD) om att redovisa kostnaderna för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav. Motionen anses för KF:s del färdigbehandlad.

6. KF lägger rapporten Hållbar ekonomi – fastigheter för avyttring till handlingarna. KF uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en fastighetsstrategi, för vidare beslut i KF, för att erhålla ett styrande dokument som klargör på vilka grunder fastigheter ska ägas, hyras eller avyttras.

7. KF bifaller motion från av Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) om Fortsätt, men gör rätt! KF beslutar också att föreslå Vänersborgs kommunledning att påbörja diskussion med kollegor i Trollhättans Stad angående motion om resursfördelningsmodell ks2019/300 på något av våren 2021s ägarsamråd.

8. KF utökar kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2020 med 2 191 tkr för inköp av två ismaskiner. Finansiering kan ske genom upplåning inom ramen för beslutad balansbudget. Kultur- och fritidsnämnden förutsätts se över sina rutiner för investeringar.

9. KF utser Helge Knese (KD) till vice ordförande i styrelsen för Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum AB.

10. KF lägger fråga gällande efterlysning av motion av Lutz Rininsland (V) Rimliga villkor för förtroendevalda i alla partier, samt svar av kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S) till handlingarna.

11. KF entledigar Anders Strand (SD) som avsäger sig platsen som ledamot i byggnadsnämnden från och med 2020-12-31. Istället utses Torbjörn Moqvist (SD) till ledamot och Lars Nordqvist (SD) till ny ersättare.

12. Motion av Göran Svensson (MBP) om boende i Vänersborgs kommun. Motionen lämnas på remiss till socialnämnden och kommunstyrelsen.

13. KF ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan kring medborgardialog som en del i styrningen.

14. KF entledigar Gunnel Boman (V) som avsäger sig uppdrag som ledamot i demokratiberedningen samt ersättare i KF och byggnadsnämnden.

15. Motion av Tor Wendel (M), Marie-Louise Bäckman (KD) och Gunnar Henriksson (L) om korrigering av kommunens fastighetsbestånd lämnas på remiss till kommunstyrelsen.

16. KF noterar meddelarlistan och lägger den till handlingarna.

17. Bo Carlsson (C) anser att mötet har fungerat utmärkt och tekniken perfekt och tycker att det är bra att alla kan delta.

18. Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig och mysig jul och ledighet. Det blir inget vanligt nyårsfirande, men en nyårsfilm publiceras på nyårsafton klockan 14 på samma kanal som kommunfullmäktiges möten sänds.

19. Vice ordförande Dan Åberg (M) återgäldar julhälsningen till ordförande Anna-Lena Levin (C) och tackar för ett väl skött och utmanande uppdrag under året, samt önskar henne och hennes familj en god jul.

Här kan du se webbsändningen i efterhand: https://vanersborg.kommun.tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se