Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-02-17

Fullmäktige i korthet 2021-01-17

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 17 januari klockan 18. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Annalena gratulerade Benny Augustsson, som fyllt 60 år sen sist. Och så tackade hon alla som såg till att Vänersborgs födelsedagsfirande blev lyckat.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

1. Peter Göthblad (L) och Reidar Eriksson (S) väljs till justerare.

2. Kent Javette (S) avsäger sig uppdraget som ordförande för Stiftelsen Bergagården. KF utser Benny Jonasson (S) till ny ordförande.

3. Dan Åberg (M) avsäger sig uppdraget som 1:e vice ordförande i KF. Han ersätts av Gunnar Lidell (M).

4. Restaurangnäringen och detaljhandeln har drabbats hårt av pandemin. Därför beslutar KF att kommunen inte ska ta ut avgifter under 2021 för markupplåtelse för uteserveringar samt de avgifter som tas ut för tillsyn enligt alkohollagen för restauranger.

5. KF antar förslag till reviderad Pensionspolicy. Den ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och är tänkt att vara ett stöd i att attrahera och behålla kompetent personal.

6. KF antar förslag till reviderad Policy för reducering av personal vid verksamhetsförändringar.

7. Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat delårsrapport för första halvåret 2020. KF noterar informationen.

8. KF beslutar att ingå borgen för Nätaktiebolaget Biogas Brålanda till ett högsta belopp om 3,2 miljoner kronor. Beslutet gäller under förutsättning att Melleruds kommun tar ett motsvarande beslut.

9. KF antar reviderad förbundsordning för Närf, Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

10. Efter en motion från flera vänsterpartister beslutar KF att göra handlingar till kommunstyrelsens arbetsutskott tillgängliga. I första hand till förtroendevalda i kommunstyrelsen, samt där det är möjligt även till allmänheten.

11. Ett medborgarförslag om införande av anropsstyrd trafik med Flexlinje har lämnats in.
Förslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut.

12. Ett medborgarförslag angående naturstigen som planeras gå genom skogsdungen mellan Strandberidaren och Stapelorten har lämnats in.
Förslaget skickas till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och byggnadsnämnden för beslut.

13. Ett medborgarförslag om serviceutbud vid Holmängens bostadsområde har lämnats in.
Förslaget skickas till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden för beslut.

14. Liberalerna, kristdemokraterna och moderaterna har lämnat in en motion om att ändra i den lokala ordningsstadgan så att det krävs tillstånd för fyrverkerier även påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
Motionen skickas på remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

15. Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om att ändra i den lokala ordningsstadgan så att det inte krävs tillstånd för fyrverkerier mellan kl. 23-01 påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
Motionen skickas på remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

16. Motion om att avskaffa taxan vid tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen om inget fel har begåtts.
Motionen skickas på remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

17. Motion om att revidera Vänersborgs kommuns plan- och bygglovstaxa gällande avgift för tillsyn enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen.
Motionen skickas på remiss till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.

18. Medborgaraförslag om badmöjligheter i Vänersborgs kommun.
Förslaget skickas till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Här kan du se webbsändningen i efterhand https://vanersborg.kommun.tv

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se