Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-03-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2021-03-17

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 17 mars klockan 18. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

1. Mats Andersson (C) och James Bucci (V) väljs till justerare.

2. KF fastställer dagordning vid sina sammanträden 2021.

3. KF antar Riktlinje Informationssäkerhet och upphäver tidigare beslutad Informationssäkerhetspolicy från 2009.

4. KF antar beslutsdelen av Bostadsförsörjningsplan 2021-2025.

5. KF godkänner att samhällsbyggnadsnämnden upprättar ett livsmedelsförråd med ett värde på 1,3 mkr för 2021 för att säkra tillgången på livsmedel i händelse av en krissituation.

6. KF ställer sig bakom principbeslutet om omorganisationsändring av Dalslands turist AB/Visit Dalsland och Dalslands kanal AB.

7. KF bifaller delvis motionen om systematisk uppföljning av beslut, och ger kommunstyrelsen i uppdrag att två gånger om året redovisa en uppföljning av KF:s givna uppdrag fram till dess att uppdraget anses fullgjort. Sammanställningen ska redovisas till KF i april och oktober varje år. KF rekommenderar att liknande uppföljning också utförs på samtliga förvaltningar på sätt som passar verksamheten och nämnden bäst.

8. KF avslår motionen om krav på läkarintyg för måltidsavvikelser.

9. KF förklarar motionen ”Vilken roll har ledamöterna i kommunstyrelsen” besvarad med hänvisning till ordförandens ansvar för att leda kommunstyrelsens arbete.

10. KF bifaller motionen om översyn av dagens internhyra.

11. Ett medborgarförslag om önskan av en trottoar längs Lilleskogsvägen har lämnats in. Förslaget skickas för beslut till kommunstyrelsen.

12. Ett medborgarförslag om mer pengar till utflykter inom skolan har lämnats in. Förslaget skickas för beslut till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

13. Ett medborgarförslag om att införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet (LOV) inom Vänersborgs kommun har lämnats in. Förslaget skickas för beslut till remitterar till kommunstyrelsen och socialnämnden.

14. Ett medborgarförslag att Vänersborgs kommun säkerställer bra mobiltäckning på Halle- och Hunneberg för att öka säkerheten vid eventuella olyckor och kontakt via mobiltelefon med räddningstjänsten, har lämnats in. Förslaget skickas för beslut till kommunstyrelsen.

15. Ett medborgarförslag om att göra kommunen djur- och människovänligare har lämnats in. Förslaget skickas för beslut till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

16. KF noterar meddelandelistan.

17. KF lägger interpellation till socialnämndens ordförande; Baseras nämndens detaljbudget på ett felaktigt antagande, svar och replik till handlingarna.

18. KF lägger interpellation till kommunstyrelsens ordförande; Arbete, arbetsmarknad, arbetsförmedling, arbetslöshet, svar och replik till handlingarna.

19. Ola Wesley (SD) och Jan Appelqvist Palmqvist (SD) har lämnat in en motion om kläder till förskolepersonal. Motionen skickas på remiss till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

20. Ordföranden avslutar mötet.

Här kan du se webbsändningen i efterhand: https://vanersborg.kommun.tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reservation för eventuella justeringar.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se