Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-04-14

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2021-04-14

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 14 april. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

1. Henrik Josten (M) och Ann-Mari Jonasson (S) väljs till justerare.

2. KF beslutar godkänna bokslut och årsredovisning för år 2020. Benny Augustsson, kommunalråd, passade på att tacka anställda och förtroendevalda för att de har löst sina uppgifter på ett bra sätt under pandemin.

3. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De bedömer sammantaget att styrelse och nämnder samt beredningar i Vänersborgs kommun har bedrivit verksamheten på ett i huvudsak ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och rekommenderar ansvarsfrihet.

4. Nämnderna har lämnat in sina verksamhetsberättelser för 2020. KF noterar informationen.

5. KF beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag med 2 880 tkr och kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 1 080 tkr. Tillskotten gäller endast innevarande år och sker mot bakgrund av beslut om statligt stöd till skolväsendet 2021. Kommunstyrelsens del betalas ut till Kunskapsförbundet Väst som ett extra förbundsbidrag efter KFs beslut. Beslutet togs efter votering med siffrorna 35-16.

6. Adam Frändelid (V) har lämnat in en motion med förslag om att Vänersborgs kommun anlägger bangolfbanor i nära anslutning till Skräcklestugan eller på annan lämplig plats i Skräckleparken. KF avslår motionen mot bakgrund av att bangolf är något som faller utanför samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

7. KF har antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. I enlighet med detta program har samtliga nämnder utarbetat och antagit uppföljningsplaner, där varje förvaltning med utgångspunkt i KFs program har formulerat hur privata utförares verksamhet ska följas upp och utvärderas. Nämnderna har lämnat in sina uppföljningsplaner och KF noterar informationen.

8. Lena Mjörnell (SD) har i en motion föreslagit att det vid interna hyresavtal med en nämnd ska framgå klart och tydligt vilket ansvar uthyraren har gentemot hyrestagaren samt att en hyreshöjning endast får ske då standarden av fastigheten höjs utöver ordinärt underhåll. KF konstaterar att motionens intentioner kan tillgodoses inom ramen för redan pågående uppdrag om att ta fram ett förslag till revideringar i riktlinjerna för internt hyressystem.

9. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 179 027 tkr i tilläggsbudget i investeringsbudget 2021 till olika investeringsprojekt.

10. KF beslutar att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 med 322 000 kronor för inköp av två servrar.

11. KF beslutar att godkänna byggnadsnämndens förslag att ändra byggnadsvårdspriset till ett byggnadsvårds- och arkitekturpris. Priset ska delas ut vid Vänersborgs födelsedagsfirande.

12. Göran Svensson (MBP) har lämnat in en motion om Brygga vid Korseberg.
Motionen skickas på remiss till kommunstyrelsen.

13. Göran Svensson (MBP) har lämnat in en motion om att Möjliggöra legala streetrace.
Motionen skickas på remiss till kommunstyrelsen.

Här kan du se webbsändningen i efterhand https://vanersborg.kommun.tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se