Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-05-12

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2021-05-12

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 15 maj. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och gratulera jubilarerna Lena Mjörnell (SD) och Lutz Rininsland (V), och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

1. Kenneth Borgmalm (S) och Kurt Karlsson (SD) väljs till justerare.

2. Revisorerna har granskat arvoden och ersättningar till förtroendevalda. De bedömer att rutinerna för hantering av arvoden och övriga ersättningar till förtroendevalda på flera områden inte är tillräckligt ändamålsenliga. Den interna kontrollen i processen är inte heller tillräcklig då det inte genomförs någon uppföljning och kontroll av utbetalningar av arvoden och ersättningar.

3. Revisorerna har granskat kommunens hantering av covid-19-krisen, 2020. De bedömer att kommunstyrelsen och socialnämnden på ett tillräckligt ändamålsenligt sätt har hanterat krisen utifrån sitt respektive ansvar och befogenheter. Under pandemin har organisationen arbetat mycket bra. Krisledningsstaben kom igång imponerande snabbt och fattade relevanta beslut. Bra att man arbetade mycket tillsammans mellan förvaltningarna. År 2020 var det ingen överdödlighet på särskilda boenden. Beredskapen för kriser före pandemin var dock inte tillräcklig. Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen ser över dokumentationen, löpande övar krisberedskap, att roller och ansvar är kända och accepterade samt att både kommunstyrelsen och socialnämnden säkerställer att de erfarenheter och lärdomar som dragits av det gångna året och pandemin tas till vara.

4. KF godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) årsredovisning samt beviljar ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

5. KF godkänner att socialnämnden ger socialnämndens ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelse/avtal gällande om- och tillbyggnader av Metallurgen/Lunddala äldreboende i Vargön.

6. KF beviljar utökad borgensram i samband med till- och ombyggnation av Lunddala äldreboende, Vargön. KF beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Vänersborgsbostäders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 987 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7. KF antar Policy mot korruption, mutor och jäv, och därmed slutar Policy för mottagande av sponsring och gåvor att gälla. Under förutsättning att KF antar policyn upphäver kommunstyrelsen sina tidigare beslut om Anvisningar för policy för mottagande av sponsring och gåvor – även anvisningar till mottagande av gåva för anställd/förtroendevald för privat bruk eller egen nytta. Kommunstyrelsen antar Riktlinje mot korruption, mutor och jäv under förutsättning att KF antar policyn.

8. KF återremitterar ärendet om införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden – Område 1, vatten och avlopp på Vänersnäs.

9. KF återremitterar ärendet om införande av verksamhetsområde Grytet, Hallby Mitt och Änden – Område 2, vatten och avlopp på Vänersnäs.

10. KF bifaller medborgarförslag om Assistanshund som hjälpmedel och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och fatta ett formellt beslut. Slutfört uppdrag ska återrapporteras till KF inom ett år.

11. KF anser motionen av Ann-Helen Selander (M), Sofia Jacobsson (M) och Henrik Harlitz (M) om att öka tryggheten i Vänersborgs kommun är ett måste! besvarad med hänvisning till det som kom fram i tjänsteskrivelsen. Anledningen är att kamerabevakning inte effektivt kan drivas av kommunen i egen regi.

12. KF avslår en motion av Mathias Olsson (SD) om omklädningshytter i badstad Vänersborg. Anledningen är att motionen handlar om att komplettera nuvarande projektidéer med omklädningshytter i dokumentet ”strategi för hållbar strandutveckling i kommunen. Dokumentet är en rapport som redan var färdigställd innan motionen kom in.

13. KF avslår en motion av Anders Strand (SD) om att höja språkkrav för anställda och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Han yrkar att utreda förutsättningarna för att ge anställda och vikarier med bristande språkkunskaper en utbildning som motsvarar svenska som andraspråk på gymnasienivå, för att höja språkkrav för anställda och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Motionären yrkar även att berörda förvaltningar som krav vid anställning följer Socialstyrelsens rekommendationer. Anledning till avslag är att förslaget inte är möjligt i rådande budgetläge. Socialförvaltningen når redan Socialstyrelsens rekommendation vid nyrekryteringar för tillsvidareanställningar. Socialförvaltningen ser satsningen på språkombud på arbetsplatserna som en bättre väg för att nå språkmålet.

14. KF entledigar Kenny Sandhöj (SD) som avsäger sig platsen som ersättare i KF.

15. KF noterar informationen i Meddelandelista till KF:s sammanträde 12 maj 2021 som läggs till handlingarna.

16. Interpellation av Lutz Rininsland (V) till socialnämndens ordförande Dan Nyberg (S) - Förvirrande underlag inför viktiga beslut. Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

17. Interpellation av Ola Wesley (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Wiklund (MP) – Vad händer med Björkås och när blir det belysning i Björkås park? Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

18. Ordföranden avslutar mötet.

Här kan du se webbsändningen i efterhand https://vanersborg.kommun.tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se