Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-09-23

Fullmäktige i korthet 2021-09-22

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 22 september. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte nödvändigtvis är densamma som på ärendelistan.

1. Madelaine Karlsson (S) och Henrik Harlitz (M) väljs till justerare.

2. KF fastställer att småhus- och villatomterna vid Skaven och del av Öxnered ska kosta 650 kronor per kvadratmeter.

3. KF beslutar att tillföra barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 713 000 kronor och kommunstyrelsen ett tilläggsanslag på 268 000 kronor. Tillskotten gäller endast i år och beror på ett utökat statligt stöd till skolväsendet. Kommunstyrelsens del går till Kunskapsförbundet Väst. Beslutet togs efter votering med siffrorna

4. KF beslutar att godkänna föreslagna ändringar i Fyrstads Flygplats AB aktieägaravtal och bolagsordning.

5. KF godkänner årsredovisning för verksamhetsåret 2020 avseende Fyrbodals kommunalförbund och beviljar direktionen ansvarsfrihet.

6. KF tar beslut om vem det är som har rätt att utfärda eldningsförbud. Enligt beslutet är det kommunstyrelsen och om det är brådskande dess ordförande.

7. KF godkänner ändring av valdistrikten inom Vänersborgs kommun. Förslaget lämnas till Länsstyrelsen för slutligt beslut.


8. Anders Strand (SD) och Ola Wesley (SD) har lämnat in en motion om att upphöra med segregerade badtider. KF avslås motionen.

9. KF beslutar bifalla motionen från tre KD-ledamöter om att utreda frågan om att införa bostad först som norm i kommunens hemlöshetsarbete.

10. KF avslår om att skapa ett innovationscentrum för innovativa och hållbara lösningar med hänvisning till att befintliga utvecklingsarenor i närområdet redan erbjuder flera av dessa möjligheter samt att Halle- och Hunneberg föreslås bli nationalpark.

11. Gisela Gavelin (M) avsäger sig uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden samt ersättare i socialnämnden.

12. Henrik Josten (M) avsäger sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen.

13. Ett medborgarförslag har kommit in om sänkt ålder för seniorkort/biljett på Västtrafik för invånarna i Vänersborgs kommun.
Förslaget skickas till Kommunstyrelsen för att avgöras där.

14. Medborgarförslag om att Vänersborgs kommun initierar en samfällighetsförening för förvaltning av Nordkroken s:1, vilket skulle underlätta badplatsens skötsel.
Förslaget skickas till Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen för att sedan avgöras i KF.

15. Göran Svensson (MBP) har lämnat in en motion om servicecenter i Brålanda.
Motionen går på remiss till Kommunstyrelsen.

Här kan du se webbsändningen i efterhand länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se