Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-10-20

Kommunfullmäktige i korthet 2021-10-20

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 20 oktober. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte nödvändigtvis är densamma som på ärendelistan.

1. Maria Abrahamsson (S) och Anders Strand (SD) väljs till justerare.

2. KF diskuterar en varumärkesplattform för det geografiska området Vänersborgs kommun. Platsvarumärket ska göra bilden av Vänersborgs kommun enhetlig och tydlig, och bidra till att gå i riktning mot visionen (Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet) samt våra värdeord som fastställts i arbetet med platsvarumärket (Levande, attraktiv, hållbar – tillsammans). Förslagets visuella uttryck fick mycket beröm, men går på återremiss med motiveringen att man ville ta beslut om varumärke och regelverk samtidigt.

3. KF godkänner ett Markanvisningsavtal med Serneke avseende fastighet inom område Nabbensberg västra, del av Onsjö 2:1, som ger exploatören ensamrätt under två år. Syftet med markanvisningsavtalet är att under tiden detaljplaneläggning av området pågår ge exploatören ensamrätt att förhandla om köp av marken.

4. KF diskuterade riktlinjer för arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Riktlinjerna för arbetet med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö anger hur Vänersborgs kommun ska arbeta med konst och offentlig gestaltning kopplat tillsamhällsbyggnadsprocessen. Ärendet återremitterades.

5. Kommunstyrelsen har beslutat anta förslag till Riktlinjer för krav och inkassoverksamhet. Därför beslutar KF att tidigare styrdokument som reglerat dessa frågor upphör att gälla.

6. KF beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 10 miljoner kronor i tilläggsbudget i investeringsbudget 2022 till mötessal i anslutning till kommunhuset. Den totala investeringsbudgeten uppgår då till 50 miljoner. Beslutet togs efter votering med siffrorna 26-11. Övriga avstod.

7. Alla partier har redovisat hur de har använt partistödet. KF noterar informationen.

8. KF noterar informationen i delårsrapporten augusti 2021. Nämnderna uppmanas, där så erfordras, vidta åtgärder för att nå balans mot beslutade ekonomiska ramar. Prognosen pekar på ett överskott för kommunen på 162 miljoner kronor.

9. KF noterar Kunskapsförbundet Västs delårsrapport per april 2021.

10. KF godkänner förbundsordningen från arbetsgruppen som utgörs av presidierna och som har stöd av styrelserna för i Samordningsförbunden Trollhättan Lilla Edet och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Ny förbundsordning för nya Samordningsförbundet Södra Vänern gäller från och med den från den 1 januari 2022.

11. KF godkänner uppföljningen av kommunfullmäktiges givna uppdrag, hösten 2021.

12. Tor Wendel (M) har lämnat in en motion om klarläggande kring offentlig miljö som konstform. Motionären yrkar på att kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa: - var ansvaret ligger idag för att bereda frågor om den Offentliga miljön som konstform i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, samt vilka frågor om den Offentliga miljön som konstform som beretts av styrgruppen för plan och byggfrågor, respektive Styrgrupp för strategisk samhällsplanering, sedan kommunfullmäktiges/kommunstyrelsens beslut.
KF bifaller motionen.

13. Tor Wendel (M), Marie-Louise Bäckman (KD) och Gunnar Henriksson (L) har lämnat in en motion angående korrigering av kommunens fastighetsbestånd.
KF betonar att eventuella kommande förslag om nybyggnation och förändrat ägande av verksamhetsfastigheter ska vara väl underbyggda av konsekvensbeskrivningar, som pekar på tydliga ekonomiska fördelar ur ett koncernperspektiv för den lösning som föreslås. I övrigt bifalls motionen i sin helhet.

14. Lutz Rininsland (V) har lämnat in en motion om att ompröva hantering av ärenden där handlingar är mycket omfångsrika. Motionären yrkar på att den tillträdande kommunledningen ser över arbetsformer i syfte att ge ledamöterna bättre villkor att vara pålästa, samtidigt prövas andra tillvägagångssätt för att möjliggöra en smidig hantering av mindre avvikande synpunkter kring detaljer.
KF bifaller motionen.

15. I ett medborgarförslag föreslår förslagsställaren att Vänersborgs kommun ska säkerställa bra mobiltäckning på Halle- och Hunneberg för att öka säkerheten vid eventuella olyckor och kontakt via mobiltelefon med räddningstjänsten.
KF konstaterar att det är Post- och telestyrelsen som har till uppgift att främja utbyggnaden av mobiltjänst i alla delar av landet enligt förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen. I och med att kommunen påtalar bristerna för PTS anser KF förslaget besvarat.

16. Medborgarförslag om att seniorkort bör ges redan vid 65 års ålder.
Förslaget skickas till kommunstyrelsen.

17. Kent Javette (S) avsäger sig uppdraget som styrelseledamot och ordförande för Hunnebergs Kungajakt och Viltmuseum AB.

18. Marie Robertsson (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i demokratiberedningen. Hon ersätts av partikamraten Johan Andersson.

19. Torgny Hjort (KD) avsäger sig politiska uppdrag. Han ersätts av Anette Taimory och Maria Nilsson.

20. M, KD och L föreslår i en motion att besöken på Torpa Kretsloppspark ska vara fria.
Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

21. Med anledning av Gunnar Bäckmans bortgång ersätts han som följer:
Till Ledamot och vice Ordförande för Byggnadsnämnden: Magnus Ekström
Till Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden: Magnus Ekström
Till Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden: Elisabeth Johansson
Till Ledamot i Valberedningen: Magnus Ekström
Till Ersättare i Gode män vid Fastighetsbildningsförrättning: Magnus Ekström

22. Åsa Johannson (S) avsäger sig sina politiska uppdrag. Hon ersätts av Leif Höglund, Ann-Marie Jonasson samt Kristina Östergren.

23. Johanna Olsson (S) avsäger sig sina politiska uppdrag och ersätts av Annelie Guilotte.

Här kan du se webbsändningen i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se