Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-11-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Fullmäktige i korthet 2021-11-17

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 17 november. Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte nödvändigtvis är densamma som på ärendelistan.

1. Ola Wesley (SD) och Anders Wiklund (MP) väljs till justerare.

2. KF lägger revisorernas bedömning av delårsrapport till handlingarna.

3. Dan Åberg (M) har i en motion önskat en kartläggning i vad som behöver göras på kommunala gator samt statens infrastruktur. Motionen har bifallits och nu har en utredning gjorts. KF godkänner uppdragsredovisningen samt fastställer att kommunstyrelsen behandlar en priolista vart fjärde år inför behandlingen av de regionala och nationella infrastrukturplanerna.

4. Ett medborgarförslag vill inte att delar av naturstigen mellan Strandberidaren och Stapelorten ska få anläggas. KF avslår förslaget med hänvisning till detaljplanens grundläggande syfte som är att göra området mer tillgängligt för allmänheten.

5. KF avslår medborgarförslag om att naturresurser inom Vänersborgs kommun ska gagna Vänersborg och dess invånare.

6. Motion av Lutz Rininsland (V) om att tillgängliggöra nämndernas handlingar på hemsidan har en gång fått bifall av KF. KF anser inte uppdraget vara slutfört.

7. KF antar nya klimatlöften för år 2022. Punkt 6 ändras till att löftet inte bedöms vara realistiskt att uppnå 2022.

8. KF tillstyrker länsstyrelsens föreslagna indelning i valdistrikt för kommunen.

9. Thomas Larsson (MBP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Bengt Rydholm (MBP) utses till ersättare istället.

10. Sivert Rölväg (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Fastighets AB Vänersborg. Platsen är vakant.

11. Interpellation av Lutz Rininsland (V) till kommunstyrelsens ordförande Benny Augustsson (S): Hur hanteras arbetet med att lämna ett remissvar på utredningen SOU 2021:75 En god kommunal hushållning? Interpellationen och svaret läggs till handlingarna.

12. Motion från partierna S, C och MP om tillskapande av inflytandecafé för särskoleelever. Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

13. Medborgarförslag om flytt och bevarande av Gamla porten till Wargöns bruk.
Förslaget skickas till kommunstyrelsen.

14. KF godkänner meddelandelistan

15. Christer Zimmergren (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Han ersätts av Helmuth West (SD).

16. Ett medborgarförslag om att sänka åldern på seniorkorten.
Förslaget skickas till kommunstyrelsen.

17. Motion från Lutz Rininsland (V) och Stefan Kärvling (V) om tillköp av Västtrafiks Seniorkort 65+. Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

18. Motion från Tor Wendel (M) om skyldighet att erbjuda andra aktörer att rädda nedläggningshotade skolor. Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

19. Motion från Henrik Josten (M) och Henrik Harlitz (M) angående utredning av Norra skolan som centralt placerad förskola. Motionen går på remiss till kommunstyrelsen.

20. Ordförande avslutar mötet

Här kan du se webbsändningen i efterhand: https://vanersborg.kommun.tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se