Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-12-15

Fullmäktige i korthet 2021-12-15

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 15 december.

Mötet hölls digitalt och både radio- och webbsändes. Ordförande Gunnar Lidell (M) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Observera att numreringen nedan inte nödvändigtvis är densamma som på ärendelistan.

1. Henrik Harlitz (M) och Elisabeth Bohlin (S) väljs till justerare.

2. KF anser medborgarförslaget att göra kommunen djur- och människovänligare besvarat, men uppdrar åt Miljö- och hälsoskyddsnämnden att utreda möjligheterna till att anlägga fruktlundar/ skogsträdgårdar i kommunen.

3. KF beslutar att betala ut partistöd för 2022. Totalt uppgår det till drygt 1,5 miljoner kronor.

4. KF bordlägger ärendet om revidering av reglementen för kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen i samband med överflyttning av evenemang och evenemangsutveckling från och med september 2021. Anledningen är att invänta kultur- och fritidsnämndens beslut om revidering av reglemente så att KF fattar beslut om båda ärenden nära efter varandra.

5. KF beslutar att ge socialnämnden ett tilläggsanslag om 17 469 tkr till äldreomsorgen i budget 2021. Finansiering sker genom att budgeten för generella statbidragsintäkter justeras upp med samma belopp. Motsvarande erhållna statsbidrag under 2021 avseende äldreomsorgssatsningen ska flyttas från socialnämnden och redovisas som generella statsbidrag under kommunens finansförvaltning.

6. KF beslutar att tilldela Kultur och fritidsnämnden ett tillfälligt tilläggsanslag i budget 2021 på 2,5 Mkr på grund av förlorade intäkter inom anläggningar fritid till följd av coronapandemin.

7. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Vänersborg och Åmål har sedan 2007 samverkat inom turismområdet genom ett gemensamt ägt aktiebolag, Visit Dalsland. För att utveckla verksamheten vidare, och koncentrera insatserna för att gynna Dalslands utveckling som turistdestination, har ägarna beslutat att bolaget ska vara ett beställarbolag och köpa tjänster av Dalslands kanal AB. KF antar styrdokumentet.

8. KF antar taxor 2022, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, med omedelbar justering.

9. KF beslutar att anta Taxa inom livsmedelsområdet samt för kontroll inom ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel. Taxan gäller från och med 2022-01-01. KF beslutar också att upphäva Taxa enligt livsmedelslagen som antogs genom beslut av fullmäktige den 27 november 2019.

10. KF utser Dan Nyberg (S) som ledamot att representera kommunen i Samordningsförbundet Södra Vänern fram till och med första förbundsstämman som sker vid nästkommande mandatperiod.

11. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har kommit in med delårsrapport per 2021-08-31 för verksamheten. KF noterar informationen.

12. KF antar avsiktsförklaring avseende ”Det Goda Livet i Dalsland” och uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna densamma, när likalydande beslut är tagna i berörda kommuner samt i Västra Götalandsregionen. En liten revidering är att Länsstyrelsens roll läggs till.

13. KF antar Allmän lokal ordningsföreskrift för Vänersborgs kommun. Samtidigt upphäver man den gamla ordningsföreskriften från 21 maj 2014.

14. KF nominerar Anna-Lena Levin (C) till ordförande och ledamot i Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum AB från och med nästa bolagsstämma.

15. Stefan Kärvling (V) har lämnat in en motion om Norra skolan och behoven av förskolor och grundskolor i centrala Vänersborg.
Motionen går på remiss till Kommunstyrelsen.

16. Motion från Anders Strand (SD) om friskvårdsbidrag för anställda inom Vänersborgs kommun.
Motionen går på remiss till Kommunstyrelsen.

17. KF nominerar Bajram Qorri (S) till nämndeman.

18. KF entledigar Dan Åberg (M) som avsäger sig uppdragen som ledamot av kommunstyrelsen och ledamot av krisledningsnämnden. KF utser istället Lena Eckerbom Wendel som ledamot i kommunstyrelsen. Piotr Gabrys (M) får i sin tur hennes plats som ersättare i kommunstyrelsen.

19. Motion från Ola Wesley (SD) som har lämnat in motion om erbjudande av modersmålsundervisning.
Motionen går på remiss till Kommunstyrelsen.

20. Nominering till uppdrag som ersättare i styrelsen för Fastighets AB Vänersborg. KF utser Pontus Gläntegård (V) till ersättare i Fastighets AB Vänersborg.

21. Ordföranden hälsar ordinarie ordförande Annalena Levin (C) en god jul och gott nytt år från KF. Han önskar även ledamöter, ersättare och personal, samt närradions personal och lyssnare en god jul. Andre vice ordförande Anneli Guilotte (S) önskar mötets ordförande Gunnar Lidell (M) en god jul och gott nytt år.

Här kan du se webbsändningen i efterhand Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se