Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-05-11

Fullmäktige i korthet 2022-05-11

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 11 maj.

Mötet hölls i Huvudnäsaulan och både radio- och webbsändes. Ordförande Annalena Levin (C) inledde med att hälsa välkommen och förrätta upprop.

Reidar Eriksson (S) gratulerades på födelsedagen. I paus under mötet informerades ledamöterna om UngiVBG som i år firar 10-årsjubileum. Dessutom delades t-shirtar med det nya platsvarumärket ut till alla ordinarie ledamöter och vattenflaskor till ersättarna.

Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

1. James Bucci (V) och Göran Svensson (MBP) väljs till justerare.

2. KF noterar informationen av Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående revisionens rapport ”Granskning av grundskolans måluppfyllelse” och lägger den till handlingarna.

3. KF godkänner årsredovisningen för 2021 års förvaltning avseende Kunskapsförbundet Väst. KF beviljar förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

4. KF beslutar att godkänna årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2021 års förvaltning avseende samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. KF beviljar samordningsförbundets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

5. KF godkänner Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds årsredovisning för verksamhetsår 2021. KF beviljar förbundsdirektionen i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

KF beslutar att anta reviderat revisionsreglemente för kommunalförbundet Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut.

6. KF beslutar om en oförändrad politisk organisation och att följande ordning ska gälla vid val av presidier från och med den 1 januari 2023: ”1:e vice ordförande utses från de styrande partierna i de fall då 2:e vice ordförande utses. I andra fall utses vice ordförande av oppositionspartierna.”

7. KF beslutar utöka verksamhetsområdet med Mariedal östra enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-02-11.

8. KF beslutar utöka verksamhetsområdet med fastigheten Nordkroken 1:85 enligt samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse daterad 2022-02-11

9. Motion av Stefan Kärvling (V) och Pontus Gläntegård (V) om att avskaffa taxan vid tillsyn enligt strandskyddslagstiftnigen om inget fel har begåtts. KF bifaller att initiera ett arbete med att ändra taxan vid tillsyn enligt strandskyddslagstiftningen. KF avslår att ändringar i taxan ska gälla från och med 1 januari 2021.

10. Motion av Gunnar Lidell (M) om att revidera Vänersborgs kommuns plan- och bygglovstaxa gällande avgift för tillsyn enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. KF beslutar att anonyma anmälningar gällande MB och PBL vilka avskrives och inte föranleder föreläggande om vite eller andra sanktioner ska anses vara obefogade och därmed ska ingen tillsynsavgift belasta aktuell verksamhetsutövare. KF avslår övriga delar av motionen.

11. KF återremitterar medborgarförslag om införande av anropsstyrd trafik med trafikformen Flexlinje med motiveringen att komplettera beslutsunderlaget med en bedömning av hur en flexlinje skulle påverka resor till och från daglig verksamhet etc. och att komplettera beslutsunderlaget med yttrande från berörda nämnder och kommunala rådgivande organ i enlighet med medborgarförslagets intentioner.

12. KF bifaller medborgarförslaget om trafiksäkerhetsåtgärder vid övergångsställe vid Rånnum skola i Vargön när det gäller blinkande varningssystem, och ger samhällsbyggnadsnämnden uppdraget att utreda möjligheten att montera lämplig, låg LED-lyktstolpe på varje sida av övergångsstället. Det finns nämligen ingen belysning i närheten av de utsatta gångtrafikanterna idag. Elektricitet måste ju ändå dras fram till det blinkande varningssystemet. KF avslår övriga delar av förslaget. Ärendet är därmed färdigbehandlat för kommunfullmäktiges del.

13. Medborgarförslag om badmöjligheter i Vänersborgs kommun: KF ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att utveckla befintliga kommunala badplatser utifrån medborgarförslagets intentioner och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

14. Medborgarförslag om fartnedsättande åtgärder och övergångsställe på Restadvägen: KF remitterar ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för utlåtande inom ett år och sen åter till KF för beslut.

15. Motion av Stefan Kärvling (V) om kartläggning av obebodda hus och tomma verksamhetslokaler i Vänersborgs kommun: KF remitteras till kommunstyrelsen för utredning inom ett år och sen åter till KF för beslut.

16. KF entledigar Elisabeth Bohlin (S) från uppdragen som ledamot i KF, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, socialnämnden och som ersättare i valberedningen.
Ny ledamot i valberedningen blir istället Kenneth Borgmalm (S).
Ny ledamot i kommunstyrelsen blir istället Madeleine Karlsson (S) och ny ersättare i kommunstyrelsen blir istället Anne-Marie Jonasson (S).
Ny ledamot i socialnämnden blir istället Annelie Guilotte (S) och ny ersättare i socialnämnden blir istället Anne-Marie Abrahamsson (S).
Ny ledamot i byggnadsnämnden blir Malin Tell (S) och ny ersättare i byggnadsnämnden blir Murat Somaz (S).

17. KF entledigar Gisela Gavelin (M) från uppdragen som ersättare i Byggnadsnämnden samt representant i KRF för Byggnadsnämnden.

18. KF entledigar Kate Giaever (V) från uppdraget som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden och hon ersätts av Britt-Marie Karlsson (V)

19. KF entledigar Lars Nordquist (SD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och utser istället Anna Gustafsson (SD).

20. Ordföranden avslutar mötet.

Här kan du se webbsändningen i efterhand: https://vanersborg.kommun.tv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se