Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-10-26

Fullmäktige i korthet 22-10-26

Här följer en sammanfattning av beslut och motioner från kommunfullmäktiges (KF) sammanträde den 26 oktober.

Mötet hölls på Quality Hotel och både radio- och webbsändes. Fullmäktiges ålderspresident Lutz Rininsland (V) inledde mandatperiodens första fullmäktigemöte med att hälsa välkommen och förrätta upprop. Observera att numreringen nedan inte är densamma som på ärendelistan.

 1. Göran Svensson (MBP) och Mats Andersson (C) väljs till justerare.
 2. KF beslutar att till kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden 2022-2026 välja Annalena Levin (C) till ordförande, Anneli Guilotte (S) till förste vice ordförande och Lena Eckerbom Wendel (M) till andre vice ordförande. Ordförande Annalena Levin tar därefter över mötet.
 3. KF beslutar att välja Reidar Eriksson (S) till ordförande, Dan Åberg (M) till vice ordförande, Bo Carlsson (C), Anders Strand (SD), Bibi Henriksson (L), Lutz Rininsland (V), Göran Svensson (MBP), Magnus Ekström (KD), AnnaKarin Sandberg (MP) som ordinarie ledamöter samt Johan Andersson (C), Ann-Helen Selander (M), Ola Wesley (SD), Cecilia Prins (L), Ida Hidingsson (V), Bengt Rydholm (MBP), Elias Jachov (KD), Kenneth Borgmalm (S) och Felix Sandberg (MP) som ersättare till valberedningen för mandatperioden 2022-2026.
 4. KF noterar informationen i delårsrapporten augusti 2022.
 5. KF noterar informationen i delårsrapport för Kunskapsförbundet Väst januari – april 2022.
 6. KF ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på köpehandlingar med konsekvensbeskrivningar för fastigheterna Krassen 8 (Lindgården), Niklasberg 16 (särskilda boendet Eken), Sörbyn 8:2 i Brålanda, Tuppen 4 utmed Belfragegatan och Krassen 10 (f.d. Flickskolan), som efter överenskommelse med AB Vänersborgsbostäder är aktuella för köp respektive försäljning.
 7. KF beslutar att tillföra socialnämnden budgetanslag med 302 000 kronor för 2022 och 519 000 kronor för 2023. Anslaget gäller ett tillfälligt kommunstöd med anledning av kriget i Ukraina.
 8. KF beslutar att tillföra socialnämnden tillfälliga tilläggsanslag med drygt 3 miljoner kronor för 2022 och 2,7 miljoner kronor för 2023 mot bakgrund av generella statsbidrag för föräldrastöd och ökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden.
 9. KF antar Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter samt lag om tobaksfria nikotinprodukter, som ska börja gälla den 1 januari 2023. Nu gällande taxa kommer samtidigt att upphävas.
 10. KF beslutar att ställa sig bakom förslag på revidering av Hälso- och sjukvårdsavtal mellan länets 49 kommuner och region Västra Götaland. KF ställer sig även bakom Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.
 11. KF antar Policy för assistanshundar i kommunens lokaler och förklarar uppdraget att utreda och fatta ett formellt beslut i frågan om assistanshund som hjälpmedel slutfört.
 12. KF återremitterar medborgarförslag om skyddsräcke på Dalbobron tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning.
 13. KF anser att motion om ändring av lokala ordningsstadgan i Vänersborg avseende fyrverkerier är besvarad genom tidigare beslut under 2021.
 14. KF avslår punkt 1–7 och 9-10 samt bifaller punkt 8 i en motion om begränsningar i modersmålsundervisningen. KF uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden att undersöka möjligheten att tillämpa fjärrundervisning vid behov.
 15. KF beslutar att delvis bifalla motion om fria besök på Torpa kretsloppspark för Vänersborgs kommuninvånare. De fria besöken kommer ökas från idag fyra till åtta besök för personbilar inklusive kärra. Besöken gäller för privatpersoner bosatta i Vänersborgs kommun.
 16. KF beslutar att avslå motion om servicecenter i Brålanda och uppdra kultur- och fritidsnämnden att skapa förutsättningar i Brålanda bibliotek för kommunal service.
 17. KF överlämnar ett medborgarförslag från Roland Björklund om solcellspark till kommunstyrelsen.
 18. KF överlämnar ett medborgarförslag från Tord Magnusson om fartnedsättande åtgärder och övergångsställe på Restadvägen till samhällsbyggnadsnämnden.
 19. KF överlämnar ett medborgarförslag från Emin El Ouni om fler aktiviteter riktade till unga i Vänersborg till kommunstyrelsen.
 20. KF överlämnar ett medborgarförslag från Mio Sundkvist om förändrade menyer i skolmatsalen till kommunstyrelsen.
 21. KF överlämnar ett medborgarförslag från Jonatan Hector om att kommunen ska undersöka kostnad för uppsättning av belysning vid rugbyplanen till kommunstyrelsen.
 22. Motion av Tor Wendel (M) om ett framtida förslag om utökning av verksamhetsområde. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 23. Motion av Ida Hildingsson, Lutz Rininsland, Stefan Kärvling, Gunilla Cederbom (V) om att utöka demokratiberedningen till en demokrati-och jämställdhetsberedning. Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
 24. KF överlämnar ett medborgarförslag om solcellspark till kommunstyrelsen.
 25. Ordföranden avslutar mötet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se