Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-04-01

Kommunstyrelsen i korthet 1/4

Här berättar vi om kommunstyrelsens beslut i urval.

Bildande av Vänersamarbetet Ekonomiska Förening

Under namnet ”Vänersamverkan” har kommunerna runt Vänern under en tid arbetat tillsam­mans med utveckling av Vänern och Vänerområdet. För att kunna samordna det arbetet ännu bättre har man tagit fram ett förslag till ett nytt arbetssätt och en ny organisation. Kommunsty­relsen bestämde vid dagens möte att kommunen ska bli medlem av den nya organisationen med namnet ”Vänersamarbetet Ekonomisk förening”.  

Skeppet Ostindiefararen Götheborg kommer hit

Skeppet Ostindiefararen Götheborg ska under sommaren 2015 genomföra en fyra månader lång turné och bland annat besöka ett antal städer runt Vänern. Vänersborgs kommun har fått frågan om vi vill ha besök av skeppet och idag bestämde Kommunstyrelsen att det vill kom­munen, vilket betyder att Ostindiefararen kommer till Vänersborg den 3-5 juli i år

Yttrande över samråd om detaljplan för Tån 2:2 m.m. i Brålanda

En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och användas. I korsningen mellan Stenhammarsvägen och Rostocksvägen i Brålanda ligger planområdet Tån 2:2. Byggnadsnämnden tagit fram ett förslag till ny detaljplan för det områ­det. Förslaget kommer bland annat att innebära att en liten del bostadsmark samt en liten del åkermark tillförs industrimarken. Kommunstyrelsen sa vid dagens möte att man tyckte att Byggnadsnämndens förslag var bra.

Uppföljning av kommunstyrelsens uppdrag

Kommunstyrelsen följer två gånger om året upp de uppdrag man delar ut. Uppdrag ska redo­visas för Kommunstyrelsen vid följande tider:

  • Projekt Cityvärdar                 maj 2015
  • Planprogram Onsjö                maj 2015
  • Översyn parkeringsnorm        juni 2015
  • Översyn resepolicy                 oktober 2015

Rapport över ungdomsanställningar 2014

Kommunstyrelsen bestämde att under år 2014 att avsätta sammanlagt tre miljoner kronor till ungdomsanställningar och andra aktiviteter som hjälper ungdomar att få det lättare att komma in på arbetsmarknaden. Vid dagens sammanträde fick Kommunstyrelsen reda på att sats­ningen hade gått mycket bra och att alla ungdomar var mycket nöjda.

Bolagsdag 2015 för de helägda kommunala bolagen

Vänersborgs kommun har fyra stycken helägda aktiebolag - Fastighets AB Vänersborg, AB Vänersborgsbostäder, Vattenpalatset Vänerparken AB och Hunnebergs Kungajakt- och Vilt­museum AB. Vid dagens möte berättade bolagen om hur år 2014 hade varit för de olika bola­gen. Årsstämmor för de olika bolagen kommer att äga rum den 29 april.

Redovisning - uppföljning av folkhälsoavtal 2014

Det finns ett avtal mellan Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun som handlar om gemensamma folkhälsoinsatser. Tillsammans med Västra Götalandsregionen har Väners­borgs kommun en grupp där de gemensamma folkhälsoinsatserna hanteras – Hälsopolitiska Rådet. Rådet har gjort en uppföljning av de insatser som har gjorts under 2014.