Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-06-02

Kommunstyrelsen i korthet 1/6

Här presenterar vi ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 1 juni 2015.

Uppdrag att revidera avgifter för åter­ställningskostnader m.m.

Kommunen håller på att ta fram en strategi för hur kommunen ska jobba med fiber- och bred­bandsfrågor. En viktig fråga när man ska lägga ner fiber i marken är hur stor avgift kommunen tar ut för att återställa marken efter att man har grävt. Kommunstyrelsen, KS, bestämde vid dagens möte att be Samhällsbyggnadsnämnden se över avgifterna. Kommunfullmäktige kommer se­dan att bestämma de nya avgifterna under hösten 2015.

Detaljplan för Tån 2:2 m.m.

En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och användas. Kommunen håller på att ta fram en detaljplan för korsningen Stenhammarsvä­gen och Rostocksvägen i Brålanda (Tån 2:2 m.m.). Innan en kommun beslutar hur en detalj­plan ska se ut, måste kommunen prata (samråda) med dem som berörs av detaljplanen. Samrå­det är till för att samla in information, önskemål och synpunkter i ett tidigt läge. Förslaget till detaljplan för Tån 2:2 m.m. har varit ute på samråd. KS fick information om de önskemål och synpunkter som kommit in till kommu­nen.

Ja till att ta fram detaljplan för Kvarteret Haren

Den som planerar att göra något som kräver att en detaljplan måste antas eller ändras har rätt att få veta om kommunen har tänkt att påbörja arbetet med detaljplanen (planbesked). Företaget Norstaden Etablering AB har ansökt om planbesked för kvarteret Haren. Haren omfattar området söder om järnvägen och avgränsas av Eds­vägen i väster, Belfragegatan i nordost och det så kallade Annexet, som har tillhört Vänersko­lan i sydost. Området består idag av parkering och grönområde. Norstaden Etablering AB och AB Vänersborgsbostädervill istället kunna bygga hyresrätter och bostadsrätter. Vänersborgs kommun vill att det byggs fler bostäder i kommunen och KS sa ja till att fram en ny detaljplan för Haren. Detaljplanen kommer att vara klar våren 2016.

Ja till att ta fram detaljplan för del av Onsjö 2:1

Företaget Norstaden Etablering AB har ansökt om planbesked för del av området Onsjö 2:1. Området ligger på norra Onsjö strax sydost Quality Hotel och avgränsas i nordväst av Korse­bergsvägen, en cykelväg i öster som längre söder ut blir Hovslagaregatan och i söder av Nab­bensbergsvägen. Området är idag obebyggt och Norstaden Etablering AB vill kunna bygga bostäder. Vänersborgs kommun vill att det byggs fler bostäder i kommunen och KS sa ja till att fram en ny detaljplan del av Onsjö 2:1. Detaljplanen kommer att vara klar våren 2016.

Ja till att ta fram detaljplan för kvarteret Furan 9, 10 och 11

Detrem AB har ansökt om planbesked för kvarteret Furan 9,10 och 11. Kvarteret Furan 9, 10 och 11 ligger i centrala Vänersborg. Kvarteret ligger i Vänersborg i korsningen mellan Drott­ninggatan och Vallgatan. Ansökan handlar om att bygga om före detta församlingslokaler till bostäder och nybyggnad av bostäder. För att kunna bygga en del av bostäderna måste ett av husen i kvarteret rivas. Vänersborgs kommun vill att det byggs fler bostäder i kommunen och KS sa ja till att fram en ny detaljplan för kvarteret Furan 9, 10 och 11. Detaljplanen kommer att vara klar hösten 2016.

Uppdrag att teckna avtal om ”I Väntan På Ambulans”

Kommunerna i Västra Götaland kan skriva avtal med Västra Gölandsregionen (landstinget) om ”I Väntan På Ambulans” (IVPA). Avtalet innebär att räddningstjänsten ska rycka ut på vissa typer av sjukvårdslarm när SOS Alarm bedömer att den som är sjuk behöver snabb hjälp och/eller när det tar lång tid för ambulansen att nå fram till den som är sjuk.

KS bestämde att se till att Norra Älvsborgs Räddningstjänst­förbund skriver avtal med Västra Götalandsregionen om IVPA för vår kommun.

Uppdrag att ta fram ”Miljöprogram”

Kommunen bestämde år 2009 vilka miljömål som ska finnas i kommunen. Nu är det dags att fräscha upp målen och lägga in dem i ett ”Miljöprogram”. Meningen med målen och pro­grammet är att visa vad kommunen vill i miljöfrågor och inspirera till smarta lösningar på miljöproblemen. KS bestämde att arbetet med att ta fram ett ”Miljöprogram” ska vara klart innan årsskiftet.

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är en statlig miljömyndighet som arbetar för att lösa vik­tiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. HaV har tagit fram ett förslag till hur man ska minska nedskräpningen i våra sjöar och vattendrag. KS bestämde vilka synpunkter kommunen har på försla­get.

Yttrande över åtgärdsprogram för Västerha­vets vattendistrikt

Sverige är indelat i fem vattendistrikt. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd till vattenmyn­dighet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är utsedd till vattenmyndighet för Västerhavets vattendistrikt. Vattenmyndighetens roll är framförallt att samordna arbetet inom distriktet. Myndigheten har tagit fram ett förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärds­program för perioden 2015-2021. KS bestämde vilka synpunkter kommunen har på förslagen.

Yttrande över årlig avstämning av Regionalt Trafikförsörjnings-pro­gram

Enligt kollektivtrafiklagen ska varje myndighet ta fram ett regionalt trafikförsörjningspro­gram. Programmet ska tala om vilka kollektivtrafiksatsningar man ska göra i framtiden. Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan år 2012 ett ”Regionalt trafikförsörjningspro­gram”. Programmet ska följas upp och stämmas av varje år. VGR har skickat över sin uppfölj­ning för år 2014 till kommunen. KS bestämde vilka synpunkter kommunen har på uppföljningen.

Yttrande över Trafikstrategi 2015 Trollhättans stad

Trollhättans stad har tagit fram ett dokument som heter ”Trafikstrategi 2015”. Strategin är en beskrivning av hur Trollhättan planerar att arbeta med kollektivtrafik, gångvägar, vägar m.m. Strategin har skickats till Vänersborgs kommun för synpunkter.  KS be­stämde vilka synpunkter kommunen har på strategin.

Yttrande över handlingsprogram 2015-2018 enligt Lag om skydd mot olyckor

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den före­byggande verksamheten. I programmet ska man tala om vilket mål man har för verksamheten, de olycksrisker som finns och hur kommunens verksamhet organiseras och planeras. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) har tagit fram ett förslag till nytt handlingspro­gram för åren 2015-2018. KS tyckte att förslaget var bra och bestämde att framföra detta till NÄRF.

Yttrande över Bredbandstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram ett förslag till ”Bredbandstrategi 2.0 för Västra Götalands län”. Strategin ska utveckla regionens arbete med bredbandsutbyggnaden i hela länet. KS tyckte att förslaget i stort sett var bra och bestämde att framföra detta till VGR.

Yttrande över revisionsrapport av projekt VA-Vänerkusten

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PWC) har på uppdrag av kommunens revisorer tagit fram revisionsrapporten ”Granskning av projekt VA-Vänerkusten”. I rapporten säger re­visorerna att Samhällsbyggnadsnämnden, som har hand om projektet, genomför projektet på ett bra sätt. Revisorerna har skickat rapporten till KS för synpunkter. KS bestämde vilka synpunkter man har på rapporten.

Val till utskott m.m. efter Lennart Niklasson (S)

Lennart Niklasson (S) gick bort för en tid sedan. På dagens sammanträde bestämde kommun­styrelsen vilka personer som ska ersätta honom i utskott m.m.:

Arbetsutskottet
Ersättare
Sigyn Lindbom (S)

Personal- och förhandlingsutskottet
Marie Dahlin (S)

Dalslands Kanal AB
Ledamot
Bo Carlsson (C)

Kanal AB för Stora Lee Östen
Ledamot
Bo Carlsson (C)

Stiftelsen för Dalslands Kanals framtida bestånd
Ledamot
Bo Carlsson (C)

Visit Trollhättan Vänersborg AB
Ledamot
Lars-Göran Ljunggren (S)

Ideella föreningen för turismutveckling
Ledamot
Lars-Göran Ljunggren (S)