Hoppa till innehåll

Publicerad 2015-08-26

Kommunstyrelsen i korthet 26/8

Här presenterar vi ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 26 augusti 2015.

Yttrande över Granskningsrapport/Revisionsrapport av kommunens arbete med intern kontroll 2014
Intern kontroll handlar om ordning och reda och att allt blir gjort på det sätt som det är tänkt. Enligt lagen ska varje kommun ha en tillfredställande intern kontroll. Kommunens revisorer har sett över kommunens arbete med intern kontroll och kommit fram till att det fungerar bra samtidigt som de föreslår några förbättringar.  Kommun­styrelsen bestämde vid dagens sam­manträde vilka synpunkter man har på rapporten.

Yttrande över granskning av årsredovisning 2014 för Vänersborgs kommun
En årsredovisning är en sammanställning av en organisations inkomster och utgifter och hur detta skötts under ett år. Enligt lagen ska en årsredovisning göras varje år. Kommunens revi­sorer har sett över årsredovisningen för år 2014 och kommit fram till att redovisningen funge­rar bra.  Kommun­styrelsen bestämde vid dagens sammanträde vilka synpunkter man har på rapporten.

Yttrande över fråga om byggnadsminnesförklaring av Villa Björkås, Vargön
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnads­minne av Länsstyrelsen. Om en byggnad blir byggnadsminnesförklarad bestämmer Länssty­relsen hur byggnaden och områden runt omkring byggnaden ska vårdas, underhållas och vad man inte får göra med byggnaden.  

En privatperson har begärt hos Länsstyrelsen att Villa Björkås med tillhörande park blir bygg­nadsminnesförklarad. Vänersborgs kommun tycker att Villa Björkås har höga kulturhistoriska värden, men tycker inte att de är så höga att man måste byggnadsminnesförklara fastigheten. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde att man skulle framföra detta till Läns­styrelsen.  

Yttrande över Regional cykelstrategi för Västra Götaland
Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag till hur man ska öka cyklandet i regionen. Kommun­styrelsen bestämde vid dagens sammanträde vilka synpunkter man har på förslaget.

Uppdrag att upprätta planprogram för utveckling av Onsjö
Innan en kommun påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda och titta på förutsättningar och visioner för det område man vill arbeta med. Plan­program görs ofta över ett lite större område och ger en struktur för byggnader, vägar och grönytor. Planprogram skickas till andra förvaltningar, myndigheter och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget.

Kommunstyrelsen bestämde den 26 november 2014 att kommunen skulle ta fram ett förslag till planprogram för Onsjö. Nu är förslaget klart. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sam­manträde att skicka ut förslaget till de förvaltningar, myndigheter och boende som påverkas av planen.

Deltagande i Leader Göta Älv, programperiod 2015-2021, samt finansiering
Leader Göta Älv är en del av EU:s landsbygdsprogram och arbetar med att skapa en levande landsbygd inom delar av Vänersborg, Trollhättan och Göteborg samt hela Lilla Edets och Ale kommuner. Leader är en metod som gör det möjligt för boende, föreningar och offentlig sek­tor att arbeta med lokalutveckling utifrån de behov som finns på landsbygden. Kostnaden för att vara med i programmet är 27 kronor per kommuninvånare och år. Kommunstyrelsen be­stämde vid dagens sammanträde att vara med i Leader Göta Älv under åren 2015-2021. 

Uppdragsavtal för vuxenutbildning 2015, Kunskapsförbundet Väst
Den kommunala vuxenutbildningen ingår sedan den 1 januari 2013 i Kunskapsförbundet Väst. Kostnaderna för vuxenutbildningen ska betalas enligt särskilda avtal mellan förbundet och Vänersborgs kommun. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen hur det av­talet ska se ut från och med 2015-01-01 till och med 2015-12-31.