Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-02-10

Kommunstyrelsen i korthet den 10 februari

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 10 februari 2016.

Yttrande över detaljplan för Holmängen norr om Östra vägen i
Vä­nersborgs kommun
En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och användas. Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för området på Hol­mängen. Området ligger mellan bostadsområdet vid Björkholmsgatan och Kyrkängens kolo­niområde. Meningen med detaljplanen är att man ska kunna bygga bostäder nära naturen. Samtidigt ska allmänheten ha tillgång till naturområdena nära Göta älv. Kommunstyrelsen sa vid dagens möte att man tyckte att Byggnadsnämndens förslag var bra.

Antagande av Riktlinjer för krisberedskap perioden 2015-2018
Det finns en lag som heter ”lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra­ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. Kommunerna får pengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att man jobbar med krisberedskap i enlighet med lagen. Nu har Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och MSB bestämt vad som krävs för att kommunerna ska få pengarna. SKL och MSB har också bestämt att kommunen ska ta fram riktlinjer för hur krisverksamheten ska se ut. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunsty­relsen hur riktlinjerna för Vänersborgs kommun ska se ut.

Plan för granskning av den interna kontrollen 2016
Intern kontroll handlar om ordning och reda. Intern kontroll handlar också om att se till att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Kommunfullmäktige har bestämt att alla nämnder varje år bestämma hur man ska jobba med intern kontroll. Vid dagens sammanträde be­stämde Kommunstyrelsen hur man ska jobba med intern kontroll år 2016.

Antagande av anvisningar rörande bidrag vid lönebidragsanställ­ningar
Kommunstyrelsen bestämde 1982 att vissa föreningar kan få bidrag om man anställer äldre personer och personer med arbetshinder. Reglerna behövde förnyas och vid dagens sam­manträde bestämde Kommunstyrelsen hur bidragen kan betalas ut i framtiden.

Val av ledamöter i Rådet för hälsa och social hållbar­het
Kommunen har tillsammans med Västra Götalandsregionen ett råd för folkhälsofrågor. Rådet hette tidigare ”Hälsopolitiska rådet”, men heter nu ”Rådet för hälsa och social hållbarhet”. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen att följande personer ska representera kommunen i rå­det under år 2016-2018:
Ledamöter:
Kenneth Borgmalm (S), ordförande
Mats Andersson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Marianne Ramm (V)KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se