Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-05-12

Kommunstyrelsen i korthet den 11 maj

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 11 maj 2016.

Socialnämnden begär medel för extra arbetsmarknads­politiska insatser för ungdomar under 2016
Socialnämnden vill ha 4,5 miljoner kronor av Kommunstyrelsen till extra arbetsmarknadspoli­tiska insatser för ungdomar under 2016. Det handlar bland annat om att möjliggöra ferieprak­tik för gymnasielever, sommarskola för gymnasium och grundskola samt sommarlovsentre­prenörer. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen att ge socialnämnden dessa pengar.

Yttrande över revisionsrapport om statsbidrag för flyktingverksam­het
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PWC) har på uppdrag av kommunens revisorer tagit fram revisionsrapporten ”Statsbidrag för flyktingverksamhet”. I rapporten säger reviso­rerna att rutinerna för ansökan om statsbidrag fungerar bra, men att det finns några områden som kan bli bättre. Revisorerna har skickat rapporten till Kommunstyrelsen för synpunkter. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde vilka synpunkter man har på rapporten.

Yttrande över revisionsrapport om intern kontroll 2015
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PWC) har på uppdrag av kommunens revisorer tagit fram revisionsrapporten ”Intern kontroll år 2015”. I rapporten säger revisorerna att ruti­nerna för uppföljning av intern kontroll fungerar bra, men att det finns några områden som kan bli bättre. Revisorerna har skickat rapporten till Kommunstyrelsen för synpunkter. Kom­munstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde vilka synpunkter man har på rapporten.

Yttrande över revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll i ruti­ner för bisysslor
Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers (PWC) har på uppdrag av kommunens revisorer tagit fram revisionsrapporten ”Uppföljning av intern kontroll i rutiner för bisysslor”. I rappor­ten säger revisorerna att rutinerna inte fungerar bra och lämnar i rapporten förslag på hur det skulle kunna bli bättre. Revisorerna har skickat rapporten till kommunstyrelsen för syn­punkter. Kommunstyrelsen bestämde vid dagens sammanträde vilka synpunkter man har på rapporten.

Yttrande över granskning, normalt planförfarande, avseende detalj­plan för Ursands Camping
En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och användas. Ursands Camping ligger vid Vänerns strand, cirka fem kilometer norr om Vä­nersborgs centrum. Området omfattar även gästhamnen, badstranden och skogen. Byggnads­nämnden har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för det området. Förslaget innebär att om­rådet kan utvecklas och att allmänheten kan garanteras tillgång till stranden och hela området. Det har också varit viktigt att i planen se till att göra området till ett attraktivt besöksmål för turister och boende i Vänersborg. Kommunstyrelsen sa vid dagens möte att man tyckte att för­slaget var bra.

Fortsatt arbete med kulturaxeln - Huvudnäsområdet med finansie­ring och tidsplan
År 2011 gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att börja arbeta med ett förslag på hur kulturaxeln i Vänersborg skulle kunna se ut. Kulturaxeln är området mellan Vä­nersborgs museum och residenset i centrala Vänersborg. En arbetsgrupp med representanter för olika nämnder har tagit fram flera förslag. Vid dagens sammanträde bestämde kom­mun­styrelsen att man skulle arbeta vidare med två av dessa förslag och bad samhällsbyggnads­nämn­den ta fram budget för projektet.

Val av ny ersättare i Konsumentutskottet efter Joakim Sjöling (S)Joakim Sjöling (S) har avsagt sig uppdrag som ersättare i Konsumentutskottet. Vid dagens sammanträde bestämde Kommunstyrelsen att välja Peter Trollgärde (S) till ny ersättare i Konsu­mentutskottet.


KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se