Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-06-09

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Kommunstyrelsen i korthet den 8 juni

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet 8 juni 2016.

Mål och resursplan
Kommunstyrelsen behandlade Mål- och resursplan 2017-2019 samt investeringsbudget 2017-2021. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott som har lagt ett beslutsförslag. Minialliansen lade ett eget förslag, likaså Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Den styrande koalitionens förslag vann gehör vid beslutsomgången.

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning avseende Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, har vid sammanträde 2016-04-28, § 13, fastställt bokslut och årsredovisning för verksamhetsåret 2015 inkluderande resultat- och balansräkning samt kassa-flödesanalys. Revisorerna har i revisionsberättelse för år 2015, daterad 2016-04-05, tillstyrkt att årsredovinsnigen skulle godkännas samt att förbundsdirektionen skulle beviljas ansvarsfrihet. Minialliansen yrkade att förbundets presidiet inte ska beviljas ansvarsfrihet. Den styrande koalitionens förslag om att bevilja förbundet ansvarsfrihet vann beslutsomgången med elva röster mot fyra. 
 
Utvärdering av öppna sammanträden
Kommunfullmäktige beslutade att nämnder skulle få besluta om att sammanträdena helt eller delvis skulle vara offentliga under försöksperioden 2015-01-01 – 2016-06-30. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att varje nämnd även fortsättningsvis ska ges möjlighet att ha helt eller delvis offentliga sammanträden efter beslut i den egna nämnden.

Utökat planuppdrag med Fisketorget i detaljplan Norra Sanden 
Byggnadsförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för Norra Sanden. Planområdet omfattar den norra delen av ön Sanden i centrala Vänersborg. Området avgränsas av Vänern i norr, trafikkanalen i väster och gamla hamnkanalen i öster med undantag av den utökade delen som tar med Fisketorget. I söder avgränsas planområdet av Residensbron, Vassbottenleden och Dalbobron. Kommunstyrelsen gav Byggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka planområdet för Detaljplan för Norra Sanden i Vänersborg österut med Gamla Hamnkanalen och Fisketorget. Syftet med utökningen mot Fisketorget är att utreda lämplig användning av torget samt att se på möjligheterna till en bättre koppling mellan Norra Sanden och Vänersborgs centrum via Fisktorget. 

Utökat planuppdrag med fastigheten Nabbensberg 1, för detaljplan avseende del av Onsjö 2:1
Byggnadsförvaltningen har haft i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Onsjö 2:1. Fastigheten del av Onsjö 2:1 ligger i norra Onsjö strax sydost om kvarteret Krögaren och Quality hotell. Planområdet avgränsas med Korsebergsvägen i norr, en GC-väg i öster som längre söderut, utanför planområdet, blir Hovslagaregatan. Österut avskiljs planområdet av fastigheterna Kaplanen 1 och Kaplanen 32. Söderut avskiljs det tidigare planområdet med fasigheten Nabbensberg 1. Vid en utvidgning med fasigheten Nabbensberg 1, skulle gränsen i söder gå mot Kaplanen 22-27. Kommunstyrelsen beslutade utöka planområdet för detaljplan för del av Onsjö 2:1 med fastigheten Nabbens-berg 1. Kommunstyrelsen meddelade vidare positivt planbesked för utökning av planområdet. Syftet med utökningen är att utreda lämpligheten för ytterligare bostadsbebyggelse inom fastigheten Nabbensberg 1 samt att se över möjligheten att skydda den befintliga gården. Eventuella markföroreningar ska beaktas i detaljplanen.

Utökat planområde kvarteret Haren
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-01, § 122, att meddela positivt planbesked för att upprätta ny detaljplan för del av kvarteret Haren i Vänersborgs kommun. Planområdet ligger i centrala Vänersborg, strax söder om järnvägen och Resecentrum. Området avgränsas av Edsvägen i väster och Belfragegatan i nordost. Tidigare avgränsades området av det externat i sydost, som tillhört Vänerskolan, men detta inkluderas nu i planområdet. Plangränsen går nu i fastighetsgränsen för Haren 8. I planområdet ingår fastigheterna Haren 2, 5 och 8. Planområdet är förutom externatet obebyggt och består av parkering och grönområde. Kommunstyrelsen beslutade ge Byggnadsförvaltningen i uppdrag att utöka planområdet för del av kvarteret Haren med hela fastigheten Haren 8. Kommunstyrelsen konstaterade att syftet med planen är att tillåta bostäder i Externatet på fastigheten Haren 8, samtidigt som byggnaden fortsatt skyddas mot förvanskning.

Yttrande över granskningsrapport/revisionsrapport av ledning och styrning av Kunskapsförbundet
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer i samverkan med revisorerna i Trollhättans Stad och Kunskapsförbundet Väst, genomfört en granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst. Den samlade bedömningen är att Kommunstyrelsen inte fullt ut har en tillräcklig kontroll och uppsikt över förbundet. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet ska återremitteras för att åtgärdsplan ska tas fram.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se