Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-08-25

Kommunstyrelsen i korthet 24 augusti

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 24 augusti 2016.

Under förmiddagen fick kommunstyrelsens ledamöter information om olika kommunal angelägenheter. Bland annat har Dalslands Kanal AB:s VD, Benny Ruus, och Dalslands Turist AB:s VD, Johan Abenius, informerat om sina verksamheter där Vänersborgs kommun är ”delägare”.

Planprogrammet Skaven och delar av Öxnered

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Vänersborgs centrum. I väst gränsar området till E45, järnvägen: Älvsborgsbanan/Norge – Vänerbanan och i nordost gränsar området till viken Vassbotten. I söder ligger Edsvägen. Öxnereds station finns i området.

Området föreslås för exploatering, huvudsakligen bostäder. Kommunen strävar efter att området ska innehålla blandade boende- och upplåtelseformer såsom villatomter, hyres- och bostadsrätter.Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Program för detaljplaner för Skaven och delar av Öxnered.


Kunskapsförbundet Västs delårsrapport januari-april 2016

Direktionen för Kunskapsförbundet Västs (KFV) har kommit in med delårsrapport till och med april 2016.

Ekonomikontoret har redovisat att prognostiserat årsresultat uppgår till 6 Mkr. Med hänsyn till att underskottstäckning från medlemskommunerna med 13 Mkr avseende förra årets negativa resultat är redovisat som en intäkt 2016, så uppgår det egentliga prognostiserade resultatet för årets verksamhet till -7 Mkr. Det prognostiserade underskottet är kopplat till ökade volymer av språkintroduktion vid gymnasiet.

Dialog förs kontinuerligt vid ägarsamrådsmöten mellan kunskapsförbundet och representanter för medlemskommunerna om förbundets åtgärder för ramanpassning.


Godkännande av avsiktsförklaring Halle- och Hunneberg samt finansiering

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en avsiktsförklaring Halle- & Hunneberg – en hållbar reseanledning av internationell standard. I arbetet har, förutom Vänersborgs kommun, även Trollhättans och Grästorps kommuner deltagit samt Turistrådet Västsverige.

Viktiga framgångsfaktorer är att utvecklingen sker på sådant sätt att bergens naturvärden och egenart, som stadsnära vildmark, ska värnas men göras mer tillgänglig.

Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring ”Halle- & Hunneberg, en hållbar reseanledning av internationell standard”.

Kommunstyrelsen noterar att då avsiktsförklaringen har karaktären av övergripande mål och finansiering och inte direkt med stiftelsen i sig, anser Vänersborgs kommun att stiftelseägarna ska betala kostnaderna för avsiktsförklaringen med en tredjedel vardera.

Motionerna om begränsad talartid, om utomhusgym i grön miljö och om att öppna ett sportotek behandlades.

 

Yttrande över betänkandet Plats för fler som bygger mer

Näringsdepartementet har för eventuellt yttrande överlämnat betänkandet ”Plats för fler som bygger mer” (SOU 2015:105), där förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden ses över och förbättringar föreslås.

Kommunstyrelseförvaltningen har i förslag till yttrande gjort en bedömning av förslagen. I yttrandet konstateras att avståndet till ett större regionalt centra är viktigt och bör inte överstiga en timmas resväg. Av yttrandet framgår också att de kommunala bostadsbolagen har en viktig roll i byggandet. I yttrandet framhålls också att färdiga detaljplaner är en förutsättning för snabba processer.

Vänersborgs kommuns arbete redovisas. Bland annat anges vikten av att ha färdiga planer för bostadsbyggnation och att kommunen också på senare år genomfört förenklingar i detaljplanerna för att ge större utrymme för exploatörerna samt samarbetet med dessa.

Kommunstyrelsen beslutade att anta tjänsteutlåtandet.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se