Hoppa till innehåll

Publicerad 2016-09-19

Kommunstyrelsen i korthet 14 september 2016

Här följer ett urval av Kommunstyrelsens beslut från mötet den 14 september 2016.

Under förmiddagen fick kommunstyrelsens ledamöter information om olika kommunala angelägenheter. Dagen började med chefredaktören
från Ttela, Ingalill Sundhages, föredragning med titeln ”Den granskande
journalistiken hotas?”. Vidare fick politikerna en kort redogörelsen om nuläget för Stampen. Därefter kom Stig Fredriksson och Innovatums VD, Martin Wänblom, och informerade om projektet Wargön Innovation. Position Väst informerade om deras uppdrag. Även Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen informerade om projektet ”Samverkan Vänersborg”.

Överföring av tryckeriverksamheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har i gemensamt
tjänsteutlåtande 2016-04-14 redovisat att en översyn har gjorts för att flytta kommunens tryckeriverksamhet från Samhällsbyggnadsnämnden till Socialnämnden. Verksamheten är intäktsfinansierad och därmed skulle inte någon överföring av budgetmedel ske. I tjänsteutlåtandet föreslås att tryckeriverksamheten med maskiner, utrustning samt personal förs över till Arbetsmarknadsavdelningen inom Socialnämnden från och med 2017-01-01.

Svar på motion om avgiftsfri frukost i grundskolan
Adam Frändelid (V) har kommit in med en motion daterad 2016-02-11. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkades att Vänersborgs kommun skulle utreda förutsättningarna att erbjuda elever i kommunens alla grundskolor avgiftsfri frukost. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-02-24, § 41, att remittera motionen till Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har i gemensamt tjänsteutlåtande 2016-05-16 redovisat att det i skollagen inte finns lagkrav på måltider. I skrivelsen redovisas också att Vänersborgs kommun serverar lunch till alla barn och elever. Möjlighet finns att till en låg kostnad köpa frukost. De barn och elever som vistas på förskola/fritidshem och som närvarar vid tid för frukost/mellanmål, blir även erbjudna denna måltid. Av skrivelsen framgår också statistik över hur många elever som nyttjar möjligheten till fri måltid. I skrivelsen redovisas dessutom två frukostalternativ samt kostnaden för dessa.
Slutligen konstateras att kostnad för frukost inte finns inom befintliga
budgetramar.

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-09-04 pekat på dagens möjligheter till frukost, vårdnadsansvaret samt kostnadsaspekten. Erfarenheter från andra kommuner avseende frukostsatsningar visar att det är få personer i den tilltänkta målgruppen (elever som inte når målen) som utnyttjar möjligheten. I skrivelsen sägs också att om syftet med motionen är högre måluppfyllelse hos grundskoleeleverna nås troligen inte detta enbart med avgiftsfri frukost.

Utöver ovannämnda ärenden har Kommunstyrelsen lämnat yttrande i diverse planförfaranden.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se